Αστικό Δίκαιο
Ονομα Μαθήματος: Αστικό Δίκαιο
Κωδικός Μαθήματος: 195
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος  του αστικού δικαίου είναι: να αναπτύξει στους σπουδαστές ένα δομημένο σύνολο γνώσεων, που θα επιτρέπει  να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τι προσδοκά από τη συμπεριφορά τους το δίκαιο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις έννομες  σχέσεις τους , χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέπειες της παράβασης κάποιου νόμου.

Στόχοι του μαθήματος :

  • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές του δικαίου και ειδικότερα τη χρησιμότητα του αστικού δικαίου στην καθημερινή πρακτική.
  • Να επιλύουν προβλήματα και να εφαρμόζουν τη θεωρία του αστικού δικαίου σε πρακτικά ζητήματα καθημερινής συναλλακτικής σχέσης. 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα του αστικού δικαίου  αναφέρεται: Στην εισαγωγή στο Δίκαιο , στις γενικές αρχές του δικαίου, στο ενοχικό δίκαιο , στο εμπράγματο δίκαιο, στο κληρονομικό δίκαιο, στο οικογενειακό δίκαιο. 

Βιβλιογραφία:

  1. Βάρκα-Αδάμη Α., 2009, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εκδ., Νομική Βιβλιοθήκη
  2. Βαβούσκος Κ., 1995,Εγχειρίδιο αστικού δικαίου, Ε΄ Έκδοση, Εκδ. Σακκουλα
  3. Σπυριδάκης Ι., 2004, Εισηγήσεις αστικού δικαίου, Γ΄ Έκδοση, Εκδ. Σακκουλα
  4. Σπυριδάκης Ι., 2004, Ενοχικό Δίκαιο, Εκδ. Σακκουλα
  5. Αγαλλοπούλου Π., 2004 Βασικές έννοιες αστικού δικαίου, Εκδ. Σακκουλα
  6. Σταθόπουλος Μ., 2004, Επιτομή ενοχικού δικαίου, Εκδ. Σακκουλα

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved