Οικονομικά Μαθηματικά
Ονομα Μαθήματος: Οικονομικά Μαθηματικά
Κωδικός Μαθήματος: 192
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να κατανοούν το πώς λειτουργεί ο ανατοκισμός, η προεξόφληση, ποιες είναι οι εφαρμογές των ραντών. Να είναι σε θέση να αξιολογούν επενδύσεις, υπολογίζοντας την Καθαρή Παρούσα Αξία και την Εσωτερική Απόδοση Επένδυσης. Να κατανοούν τα οριακά οικονομικά μεγέθη, να μπορούν να υπολογίζουν αποσβέσεις και τα πλεονάσματα παραγωγού και καταναλωτή.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζει πώς λειτουργεί ο ανατοκισμός, η προεξόφληση, ποιες είναι οι εφαρμογές των ραντών.
  • Να κατανοεί  τα συνολικά, μέσα και οριακά οικονομικά μεγέθη
  • Να αξιολογεί επενδύσεις
  • Να υπολογίζει τις αποσβέσεις, την καθαρή παρούσα αξία, την ΙRR, το πλεόνασμα του παραγωγού και καταναλωτή 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις. Ο αριθμός e και η οικονομική του ερμηνεία. Ανατοκισμός και η συνάρτηση Αert. Προεξόφληση και αρνητική μεγέθυνση. Ράντες, Αξιολόγηση  επενδύσεων, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερική Απόδοση Επένδυσης. Δάνεια, επενδύσεις, χρηματοροές. Σχέση μόχλευσης– κινδύνου. Η έννοια του διαφορικού. Συνολικά και οριακά οικονομικά μεγέθη. Η μαθηματική έννοια της ελαστικότητας. Οικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων. Η μαθηματική έννοια της απόσβεσης. Οι μαθηματικές έννοιες των πλεονασμάτων παραγωγού και καταναλωτή.

Βιβλιογραφία:

  1. Yamane, Κιντής, 1994, Μαθηματικά Οικονομοδιοικητικών επιστημών,  Εκδ. Μπένου
  2. Ξεπαπαδέας, Γιαννίκος, 2002, Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά Τόμος Α’ ,Εκδ. Gutenberg.
  3. Καβουσανός Ε., 2006, Εφαρμογές  μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα, Εκδ. Μπένου
  4. Λουκάκης Μ., 2000, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών Τόμος Α’, Εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη
  5. Μαγείρου Ε., 2002, Οικονομικά Μαθηματικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων, , Εκδ. Gutenberg

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved