Εμπορικό Δίκαιο
Ονομα Μαθήματος: Εμπορικό Δίκαιο
Κωδικός Μαθήματος: 295
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος του εμπορικού δικαίου είναι : να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές με το εμπορικό δίκαιο, το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές και να γνωρίζουν να προστατεύονται στις συναλλακτικές σχέσεις.

Στόχοι του μαθήματος :

 • Η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών του Εμπόρου και των Εμπορικών Πράξεων. Η κατανόηση της οργάνωσης  τόσο του εμπορίου όσο και του εμπορικού επαγγέλματος.
 • Η γνώση των αξιόγραφων  με  πολύ μεγάλη σημασία, για τις συναλλακτικές σχέσεις και κατά συνέπεια για  το εμπόριο.
 • Η κατανόηση  της ρύθμισης των σχέσεων που δημιουργούνται  στο χώρο του εμπορίου, σύμφωνα  με το νόμο.
 • Η κατανόηση θεμάτων της πτώχευσης της επιχείρησης ,της ασφάλισης και της ναυτιλίας. 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα του Εμπορικού Δικαίου   αναφέρεται:  στο Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών, στο  Δίκαιο των αξιόγραφων, στο Δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο Πτωχευτικό δίκαιο, σε στοιχεία του Ασφαλιστικού δικαίου, σε στοιχεία του Ναυτικού δικαίου.

Βιβλιογραφία:

 1. Αλεξανδρίδου Ε., 2007, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, τευχ., Α΄, Προσωπικές εταιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα
 2. Αλεξανδρίδου Ε., 2009, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Κεφαλαιουχικές εταιρίεςΕκδόσεις Σάκκουλα
 3. Αντωνόπουλος Β., 2007,Δίκαιο προσωπικών εταιριώνΕκδόσεις Σάκκουλα
 4. Αντωνόπουλος Β., 2008 Δίκαιο α.ε και ε.π.εΕκδόσεις Σάκκουλα
 5. Βελέντζας Γ., 2008, Επίτομο Εμπορικό δίκαιοΕκδόσεις Σάκκουλα
 6. Μάρκου I., 2007, Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, Εμπορικές εταιρίεςΕκδόσεις Σάκκουλα
 7. Μάρκου I., 2005, Εγχειρίδιο Εμπορικού δικαίου, Δίκαιο των αξιογράφωνΕκδόσεις Σάκκουλα
 8. Ηλιοκαύτου Δ., 2007, Πρακτικός οδηγός ανωνύμων εταιριών, Ηλιόκαυτου Ε. & ΣΙΑ,
 9. Παναγιώτου Π., 1996, Το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου Α.Ε.,
 10. Ρόκας Ν., 2008, Εμπορικές εταιρίεςΕκδόσεις Σάκκουλα
 11. Ρόκας Κ., 1972, Εισηγήσεις εμπορικού δικαίουΕκδόσεις Σάκκουλα
 12. Σκαλίδης Ελ., 2007, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, στ΄έκδ., Εκτυπώσεις ΑΕ
 13. Σκαλίδης Ελ., 1990, Δίκαιο των αξιογράφων, 2η έκδ.,  Εκτυπώσεις ΑΕ
 14. Τριανταφυλλάκης Γ., 2009, Εισηγήσεις εμπορικού δικαίουΝομική Βιβλιοθήκη

-------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΩΡΕΣ: 4 Υ ( 2 Θ , 2 ΑΣΚ. ΠΡΑΞΕΙΣ) 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ :Β

Περίγραμμα: Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου. Δίκαιο των εμπορικών εταιρειών. Δίκαιο των αξιογράφων. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου. Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου. Στοιχεία ναυτικού δικαίου. Θέματα για συζήτηση και προβλήματα για επίλυση σε κάθε ενότητα.

Σκοπός μαθήματος: Να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές με το εμπορικό δίκαιο, το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές, από νομική άποψη.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ 

1Η EΒΔ.Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου.Έννοια του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με άλλους κλάδους του δικαίου.Εμπορικές πράξεις (αντικειμενικό –υποκειμενικό σύστημα ,αντικειμενικές –υποκειμενικές εμπορικές πράξεις . Ασκήσεις πράξης 
2Η  ΕΒΔ. Εμποροι (απόκτηση- απώλεια της εμπορικής ιδιότητας ),εμπορικά βιβλία .Δίκαιο των εταιριών.Εισαγωγή στις εμπορικές εταιρίες ,διάκριση των εμπορικών εταιριών ,σύμβαση της εταιρίας ,προϋποθέσεις για ίδρυση προσωπικής εταιρίας ,είδη των εμπορικών εταιριών , διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών ,εμπορικότητα των εταιριών , Ομόρρυθμη εταιρία ,ορισμός ,διαδικασία σύστασης ,αντικείμενο των εταιρικών εισφορών ,διαχείριση και εκπροσώπηση,διανομή αποτελεσμάτων ,λύση ο.ε ,εκκαθάριση και διανομή ΟΕ. Ασκήσεις πράξης 
3Η ΕΒΔ. Ετερόρρυθμη εταιρία ,ορισμός ,σύσταση ,διαφορές Ο.Ε και Ε.Ε. Ανώνυμη εταιρία ,ορισμός ,χαρακτηρηστικά της , διαδικασία σύστασης Α.Ε,έννοια του μετοχικού κεφαλαίου , κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου , είδη μετοχών , μεταβίβαση μετοχών ,αύξηση και μείωση του κεφαλαίου , ιδρυτικοί τίτλοι. .Ασκήσεις πράξεις 
4Η ΕΒΔ. Διοικητικά όργανα Α.Ε , γενική συνέλευση , είδη γ.σ, λήψη αποφάσεων ,εγκυρότητα των αποφάσεων γ.σ. Διοικητικό συμβούλιο Α.Ε ,λειτουργία δ.σ,αποφάσεις δ.σ, εξουσία μελών του δ.σ,ευθύνη μελών του δ.σ,ελεγκτές , δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων – δικαιώματα μειοψηφίας, Ασκήσεις πράξεις. 
5Η ΕΒΔ.ετήσιοι λογαριασμοί , ισολογισμός και απογραφή , πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης, μετατροπή Α.Ε , συγχώνευση , Διάσπαση , λύση , εκκαθάριση ΑΕ. Ασκήσεις πράξεις 
6Η ΕΒΔ .Ετ.Περιωρισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), έννοια ,διαδικασία σύστασης επε ,εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής ,διοίκηση της εταιρίας ,αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ,όργανα επε ,γ.σ., είδη της, λήψη αποφάσεων ,διαχειριστές ,ανάκληση διαχειριστών,δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων ,μετατροπή ,συγχώνευση επε , λύση ,εκκαθάριση, μονοπρόσωπη επε.Ασκήσεις πράξεις 
7Η ΕΒΔ.Δίκαιο των αξιογράφων.Πιστωτικοί τίτλοι , διάκριση των αξιογράφων , συναλλαγματική , πρόσωπα στη συναλλαγματική ,τυπικά στοιχεία , λευκή συν/κή , ρήτρες συν/κης , αποδοχή συν/κής, ,αποδοχή ,είδη ,τριτεγγύηση . Οπισθογράφιση συν/κής, είδη οπισθ., λήψη ,πληρωμή συν/κής ,αναγωγή ,διαμαρτυρικό, γραμμάτιο σε διαταγή. .Ασκήσεις πράξεις 
8Η ΕΒΔ.Τραπεζική επιταγή ,γενικά ,στοιχεία της , πρόσωπα της επιταγής, εμφάνιση της επιταγής ,άρνηση πληρωμής ,αναγωγή, παραγραφή , είδη επιταγής. Διαφορές συν/κής με επιταγή . Ασκήσεις πράξης Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας . Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία ,εμπορική επωνυμία ,διακριτικός τίτλος ,σήμα , αθέμιτος ανταγωνισμός . Ασκήσεις πράξης. 
9Η ΕΒΔ. Πτωχευτικό δίκαιο (σύμφωνα με το ν.3588/2007).Έννοια πτώχευσης ,σκοπός ,προϋποθέσεις ,αίτηση πτώχευσης ,πτωχευτικό δικαστήριο,σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας ,πτωχευτική απαλλοτρίωση .Συνέπειες πτώχευσης για τον πτωχεύσαντα και του πιστωτές ,πτωχευτική ανάκληση. Ασκήσεις πράξης. 
10Η ΕΒΔ. Σύνδικος πτώχευσης, συνέλευση πιστωτών , διαδικασία συνδιαλλαγής ,έργο του μεσολαβητή , ένωση πιστωτών , συνέλευση τους, εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη ,περάτωση πτώχευσης , χρεοκοπία , προστασία εργαζομένων . Ασκήσεις πράξεις. 
11η ΕΒΔ.Ασφαλιστικό δίκαιο. Έννοια ασφάλισης ,στοιχεία ασφάλισης ,προσωπα στην ασφαλιστική σχέση ,ασφαλιστική σύμβαση ,υποχρεώσεις απο τη σύμβαση ασφάλισης . Ασφαλιστικό συμφέρον ασφαλιστική αποζημίωση ,είδη ασφάλισης ,ασφάλιση ζωής ,ασφάλιση κατά Ζημιών .Υπασφάλιση ,υπερασφάλιση ,ασφάλισμα..Ασκήσεις πράξης 
12Η ΕΒΔ.Ναυτικό δίκαιο. Εισαγωγή ,νομική έννοια πλοίου ,ναυτιλιακά έγγραφα, κτήση κυριότητας πλοίου, εκποίηση, ναυτική πίστη, ναυτική υποθήκη, πλοιοκτήτης, εφοπλιστής , πλοίαρχος , πλήρωμα. Ασκήσεις πράξεις. 
13Η  ΕΒΔ.Συμπλοιοκτησία , προϋποθέσεις , διαχείριση , ευθύνη απο εκμετάλευση πλοίου ,ναύλωση ,ναυλοσύμφωνο και φορτωτική. 
Ασκήσεις πράξεις 
14Η  ΕΒΔ.Υποχρεώσεις απο τη σύμβαση ναύλωσης ,ναυλωτής, εκναυλωτής, ευθύνη εκναυλωτή , αβαρία , σύγκρουση πλοίων, θάλασσα , ασφάλιση . Ασκήσεις πράξεις 
15Η ΕΒΔ.Επαναλήψεις σημαντικών θεμάτων του εμπορικού δικαίου. Προετοιμασία για εξετάσεις . 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΥΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

• ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΕΚΔ. JUS 2008 
• ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ -ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ,ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ , 2008

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ .Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΔ. Π Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2008 
• ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑ , 2005 
• ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ , Γ ΕΚΔΟΣΗ , ΠΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ,2002 
• ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. 4Η ΕΚΔ. Π.Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002 
• ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ Δ., , ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, 2007 


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
                      ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2410 684 3792410 684 379 
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-14 
Ε-MAIL: panpanag@teilar.gr 
ΓΡΑΦΕΙΟ: 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://e-class.teilar.gr 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :22-24 & (21) 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12 & ΠΕΜΠΤΗ 10-12 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved