Πληροφοριακά Συστήματα
Ονομα Μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα
Κωδικός Μαθήματος: 294
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις μέσα από μια διοικητική-οικονομική και τεχνολογική θεώρηση.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί το σύγχρονο πληροφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πληροφοριακά συστήματα στην επίλυση του.
 • Να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τις δυνατότητες χρήσης τους για διαφορετικού τύπου προβλήματα.
 • Να κατανοεί την βασική αρχιτεκτονική των πιο διαδεδομένων κατηγοριών  πληροφοριακών συστημάτων.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές των βάσεων δεδομένων και τον ρόλο των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα.
 • Να γνωρίζει τα στάδια του κύκλου ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος
 • Να κατανοεί τις βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών και ηθικών και νομικών θεμάτων χρήσης αυτών

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 • Το πληροφοριακό πρόβλημα και οι αιτίες του
 • Δεδομένα, πληροφορίες και η σχέση τους
 • Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τύποι προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν
 • Λειτουργική κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Κατατάξεις πληροφοριακών συστημάτων ως προς τη χρήση των πληροφοριών και τις οργανωτικές δομές που τα χρησιμοποιούν
 • Στοιχεία αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων
 • Δεδομένα: προέλευση, οργάνωση καταγραφής, κατηγορίες, εγκυρότητα
 • Αναφορές και είδη πληροφοριακών καταστάσεων
 • Ρόλος βάσεων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα και πλεονεκτήματα της χρήσης τους
 • Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και βασικές αρχές του σχεσιακού προτύπου
 • Βασικές αρχές ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Κύκλος ζωής πληροφοριακού συστήματος και περιγραφή των βασικών σταδίων του
 • Βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
 • Σύγχρονα ηθικά και νομικά θέματα που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση πληροφοριών
 • Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:

Προχωρημένη επεξεργασία λογιστικών φύλλων (συναρτήσεις Αναζήτησης και αναφοράς, Πληροφορίας, χρηματοοικονομικές)

Επεξεργασία δεδομένων σε περιβάλλον λογιστικών φύλλων (εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων, αναζήτηση, ταξινόμηση, φίλτρα, μερικά αθροίσματα, Συγκεντρωτικοί πίνακες – γραφήματα)

Σενάρια επεξεργασίας δεδομένων (Μισθοδοσίας, Δανείου, Παραστατικών πώλησης, Απογραφής Ειδών αποθήκης, Δεδομένων πωλήσεων, Παγίων)   

Βιβλιογραφία

 1. Υψηλάντης  Π., 2002, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Πατάκη
 2. Γιαννακόπουλος, Δ., 2003,  Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκηση, Εκδόσεις Σταμούλη
 3. Avison D. Fitzgerald,  G.,  2006, Προηγμένα Πληροφοριακά  Συστήματα, Εκδόσεις  Νέων Τεχνολογιών
 4. Οικονόμου Γ., Γεωργόπουλος Ν., 2004, Πληροφοριακά Συστήματα  για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου
 5. Laudon K., Laudon J,. 2009, Management Information Systems, 11th edition, Prentice Hall
 6. Reiner R.K., Cegielski C.G., 2010, Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, 3rd edition, Wiley
 7. Stair A. Reynolds G., 2011, Fundamentals of Information Systems, 6th edition, Course Technology
 8. Ξαρχάκος Κ., Καρολίδης Δ., 2004, Microsoft Excel 2003Εκδόσεις Άβακας,
 9. Cornell P., 2003, Ανάλυση Δεδομένων με το Microsft Excel, Εκδόσεις Kλειδάριθμος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved