Στατιστική Επιχειρήσεων
Ονομα Μαθήματος: Στατιστική Επιχειρήσεων
Κωδικός Μαθήματος: 292
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της Στατιστικής, καθώς και η εφαρμογή μεθόδων στατιστικής ανάλυσης σε διάφορους τομείς, με έμφαση  στον τομέα της Οικονομίας.

Στόχοι του μαθήματος :

 •          Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
 •          Απόκτηση  εμπειρίας στη μεθοδολογία έρευνας.
 •          Χρήση βασικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης σε διάφορα πεδία εφαρμογών.

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

1ο  Εισαγωγή στη Στατιστική

2ο   Περιγραφική  Στατιστική

 •          Συνοπτική παρουσίαση δεδομένων
 •          Κατανομές συχνοτήτων – Γραφικές παραστάσεις
 •          Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης
 •          Περιγραφικά μέτρα θέσης
 •          Μέτρα διασποράς
 •          Ασυμμετρία και κύρτωση

 

3ο  Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Πιθανοτήτων

 •          Τυχαίο πείραμα
 •          Απλά ενδεχόμενα και γεγονότα
 •          Έννοια πιθανότητας
 •          Τυχαίες μεταβλητές
 •          Συνάρτηση πιθανότητας
 •          Μέση τιμή  - Διακύμανση – Ιδιότητες

4ο   Θεωρητικές Κατανομές

 • Κατανομή  Poisson
 • Κανονική  κατανομή

 

5ο   Κατανομές δειγματοληψίας

 • Βασικά θεωρήματα
 • Κατανομές Χstudent,  F

 

6ο   Στατιστική Επαγωγή

 • Σημειακή εκτίμηση
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων (ANOVAt-testF-test)

 

7ο   Ανάλυση παλινδρόμησης  - Συσχέτιση - Εξάρτηση

 • Γραμμική παλινδρόμηση – Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων
 • Κριτήρια αξιολόγησης υποδείγματος
 • Έλεγχοι σημαντικότητας – Διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του υποδείγματος
 • Έλεγχος ανεξαρτησίας δύο ιδιοτήτων

 

 8ο   Ανάλυση χρονοσειρών

 • Μέθοδοι προσδιορισμού της τάσης
 • Προσδιορισμός κυκλικών – άρρυθμων κυμάνσεων
 • Προσδιορισμός εποχικών  κυμάνσεων – Δείκτες εποχικότητας

 

Βιβλιογραφία

 1. Λουκάς Σ., 2003, Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική
 2. Χάλκος Γ.Ε., 2006, Στατιστική : Θεωρία  Εφαρμογές και Χρήση Στατιστικών       Προγραμμάτων σε  Η/Υ , Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος
 3. Κολύβα Φ., Μαχαίρα  Ε., Μπόρα-Σέντα, 1999,  Στατιστική : Θεωρία – Εφαρμογές, Εκδόσεις  ΖΗΤΗ
 4. Χαλικιάς Ι.Γ., 2001,  Στατιστική : Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις,  Εκδόσεις Rosili
 5. Αποστολόπουλος Η.Θ., Αποστολόπουλος Κ, 2004, Στατιστική Επιχειρήσεων, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική
 6. Newbold P., Carlson W., Thorne, B., 2003, Statistics for Business and Economics, Prentice Hall

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved