ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ονομα Μαθήματος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος: 291
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν  οι  σπουδαστές  τις βασικές  γνώσεις  υποδομής  της  λογιστικής  επιστήμης, ώστε  να  επιλύουν  όλα  τα  ειδικά  θέματα  της  λογιστικής. 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση  της  διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές  πρέπει,  να  γνωρίζουν  τη  λειτουργία  και  το  περιεχόμενο των  λογαριασμών  της  γενικής  λογιστικής  (ομάδες  1-8)  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης,  καθώς  και  τις  λογιστικές  εργασίες στο  τέλος  της  χρήσης  (εγγραφές  τακτοποίησης  και  διαδικασία  εξαγωγής  οικονομικών  αποτελεσμάτων).

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  σύμφωνα  με  το  Ε.Γ.Λ.Σ.

Κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης:

Λογιστική  ανοίγματος  των  βιβλίων.  Λογιστική  Φ.Π.Α.  Λογιστική  των  αποθεμάτων.  Λογιστική  των  πάγιων  στοιχείων. Λογιστική  των  διακανονισμών  (των  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων).  Λογιστική  των  χρεογράφων.  Λογιστική  της  καθαρής περιουσίας.

Στο  τέλος  της  χρήσης:

Τα αποτελέσματα,  οι εκμεταλλεύσεις  και  οι  λειτουργίες  των  επιχειρήσεων. Εγγραφές  τακτοποίησης  (προσαρμογής)  των λογαριασμών.  Διαδικασία  προσδιορισμού  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων.  Λογαριασμοί  τάξεως.  Λογιστική συναλλάγματος.  Λογιστική  υποκαταστημάτων.  Λογιστικές  μέθοδοι  και  συστήματα.  Βραχυχρόνια  αποτελέσματα  και βραχυχρόνιος  ισολογισμός.

Βιβλιογραφία:

  1. Αναστασίου Θ., 2007, Γενική  Λογιστική,   Εκδόσεις  Α. Α. Λιβάνη
  2. Μπαλλής Θ., 2001, Σύγχρονη  χρηματοοικονομική  λογιστική,  Εκδόσεις  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
  3. Καρδακάρης Κ., 2009, Γενική  Λογιστική,  Εκδόσεις  ΕΛΛΗΝ
  4. Κοντάκος Α., 2001, Γενική  λογιστική,  Εκδόσεις  ΕΛΛΗΝ
  5. Λεοντάρης Μ., 2008, Γενική  λογιστική,  Εκδόσεις  ΠΑΜΙΣΟΣ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved