Βάσεις Δεδομένων
Ονομα Μαθήματος: Βάσεις Δεδομένων
Κωδικός Μαθήματος: 395
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου, της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ), παρουσιάζοντας τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές πτυχές τους.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τις βασικές θεωρητικές αρχές των βάσεων δεδομένων και των ΣΔΒΔ
 • Να γνωρίζει τα στάδια του κύκλου ζωής ενός συστήματος βάσεων δεδομένων
 • Να σχεδιάζει ένα εννοιολογικό μοντέλο μιας βάσης δεδομένων
 • Να κατανοεί τις βασικές αρχές του σχεσιακού προτύπου οργάνωσης βάσεων δεδομένων
 • Να αναπτύσσει ερωτήματα στη γλώσσα SQL
 • Να δημιουργεί και να εκτελεί βασικές εργασίες σε μια βάση δεδομένων μέσω ενός εμπορικού ΣΔΒΔ 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Ορισμός βάσεων δεδομένων και ΣΔΒΔ και πλεονεκτήματα χρήσης τους.
 •          Ιστορικά πρότυπα οργάνωσης βάσεων δεδομένων: ιεραρχικό, δικτυωτό
 •          Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων ANSI/SPARC
 •          Κύκλος ζωής συστήματος βάσεων δεδομένων και περιγραφή των βασικών σταδίων του
 •          Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
 •          Βασικές έννοιες του σχεσιακού πρότυπου οργάνωσης βάσεων δεδομένων
 •          Εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα
 •          Κανόνες ακεραιότητας
 •          Λογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και η απεικόνισή του στο σχεσιακό πρότυπο
 •          Κανονικοποίηση
 •          Η γλώσσα SQL: εντολές ορισμού και χειρισμού δεδομένων
 •          Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:

o        Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων

o        Σχεδιασμός και Δημιουργία Πινάκων

o        Τύποι και Ιδιότητες Πεδίων

o        Κλειδιά και Σχέσεις Πινάκων

o        Εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή Δεδομένων

o        Λίστες Αναζήτησης, Υπερ-συνδέσεις, Τεχνολογία OLE

o        Ταξινόμηση, Φίλτρα

o        Ερωτήματα Επιλογής, Παραμετρικά  Ερωτήματα, Ερωτήματα Συγκεντρωτικά

o        Ερωτήματα διαγραφής, ενημέρωσης

o        Φόρμες

o        Εκθέσεις

o        Σενάρια αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

o        Εισαγωγή, Εξαγωγή και Σύνδεση δεδομένων 

Βιβλιογραφία

 1. Ταμπακάς Β., 2009, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ
 2. Ξένος Μ., Χριστοδουλάκης Δ., 2002, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Εκδόσεις  Παπασωτηρίου
 3. Κεχρής Ε., 2006, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Εκδόσεις Κριτική
 4. Connoly Th., Begg, C., Strachan A., 2001, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Εκδόσεις ΙΩΝ
 5. Date C. J., 1996, Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Κλειδάριθμος
 6. Elmasri R., 2009, Fundamentals of Database Systems (6th Edition) (Alternative eText Formats), 6th edition, Addison-Wesley

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved