Λογιστική Εταιριών
Ονομα Μαθήματος: Λογιστική Εταιριών
Κωδικός Μαθήματος: 391
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι, να  κατανοήσουν  οι  σπουδαστές  τις  ιδιαιτερότητες  της  κάθε  μορφής  εταιρείας  από νομική,  οικονομική  και  λογιστική  άποψη.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση  της  διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές  πρέπει  να  είναι  σε  θέση, να  επιλύουν  ειδικά  λογιστικά θέματα  των  εταιρειών  όπως  ίδρυσης,  οργάνωσης,  λειτουργίας  και  διάθεσης  των  κερδών,  καθώς  και  μετατροπών, συγχωνεύσεων  και  εκκαθαρίσεων  των  εταιρειών.

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Γενικά  περί  εταιρειών.  Λογιστική  των  ομόρρυθμων  εταιρειών.

Λογιστική  των  ετερόρρυθμων, εταιρειών. Λογιστική  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης.  Λογιστική  των  ανωνύμων εταιρειών.  Λογιστική  των  συμμετοχών  (αφανών)  εταιρειών. Λογιστική  των  συνεταιρισμών. Λογιστική των  μετατροπών  και συγχωνεύσεων.

Βιβλιογραφία:

  1.        Aναστας;iου Θ., 2007, Λογιστική  Εταιρειών, Εκδόσεις  Α. Α. Λιβάνη
  2.        Καρδακάρης Κ., 2003, Λογιστική  εμπορικών  εταιρειών,  Εκδόσεις  Interbooks
  3.        Σαρέντης Β., Λογιστική  Εταιρειών, Εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
  4.        Λεονταρής Μ., 2004, Λογιστική  εμπορικών  εταιρειών,  Εκδόσεις  Interbooks
  5.        Σφακιανού Γ., 1991, Λογιστική  εμπορικών  εταιρειών,  Εκδόσεις  Interbooks

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved