Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ονομα Μαθήματος: Χρηματοδοτική Διοίκηση
Κωδικός Μαθήματος: 394
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές τη διαδικασία της χρηματοδοτικής λειτουργίας, της λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων, ταμειακών προϋπολογισμών και ροών και τον προγραμματισμό – προϋπολογισμό επενδύσεων.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τη χρηματοδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Να γνωρίζει την κατάρτιση προγραμμάτων χρηματοδότησης και προϋπολογισμών.
 • Να εφαρμόζει της αρχές των παραπάνω σε αποφάσεις επιχειρησιακών σχεδίων.
 • Να διαθέτει την ικανότητα, ορθολογικών αποφάσεων όσον αφορά τη διοίκηση της χρηματοδοτικής λειτουργίας. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 • Βασικές έννοιες χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
 • Κατανομή πόρων μεταξύ παγίων και κυκλοφορούντων στοιχείων.  
 • Αποφάσεις επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.
 • Προγραμματισμοί – Προϋπολογισμοί – μεθοδολογία σύνταξη διοικητικών αποφάσεων επί των προγραμμάτων δράσης. 

Βιβλιογραφία

 1. Τζωάννου Ι., 1996, Χρηματοδοτική διοίκηση, Εκδ. Σμπίλια
 2. Παννούλιας Γ., 1993, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εκδ. Β. Παννούλια
 3. Αρτίκης Γ., 1996, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Εκδ. Σταμούλη
 4. Amram SM., 1993Cases in financial management Homewood lrvin
 5. Brealey R., Myers St., κ.ά1996, Mc Graw Principes of corporate finance, Hill
 6. Groppelli, Ninbakut, 1997ΧρηματοοικονομικήEκδ. Κλειδάριθμος
 7. Ζοπουνίδης Κ., 2003, Βασικές αρχές Χρηματοοικονομικού μανατζμεντ, Κλειδάριθμος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved