Χρηματοοικονομικές Αγορές
Ονομα Μαθήματος: Χρηματοοικονομικές Αγορές
Κωδικός Μαθήματος: 396
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές γενικά για το ρόλο του χρήματος στην οικονομία, το ρόλο της πίστης, τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και των χρηματοοικονομικών αγορών ως πηγή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τα αίτια που οδήγησαν στη σημερινή χρηματική οικονομία.
 • Να γνωρίζει τη διαδικασία της πίστης ως πηγή προέλευσης χρηματοδοτήσεων.
 • Να γνωρίζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος (κυρίως των τραπεζών).
 • Να γνωρίζει τις άλλες χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματιστήρια, διεθνές χρηματαγορές κ.λ.π. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Γενικά περί χρήματος (εμφάνιση και εξέλιξη).
 •          Η κυκλοφορία του χρήματος και η επιτάχυνση της οικονομικής διαδικασίας.
 •          Η λειτουργία της πίστης στην οικονομία.
 •          Το τραπεζικό σύστημα, ο ρόλος των τραπεζών και οι επιπτώσεις.
 •          Το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και ο ρόλος του.
 •          Τα χρηματιστήρια, ο ρόλος τους στην οικονομία. Το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
 •          Άλλες διεθνές χρηματοοικονομικές αγορές και ο ρόλος τους στις οικονομίες.
 •          Το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και η ONE.
 •          Θέματα για συζήτηση, επικαιρότητα, πρακτική εξάσκηση. 

Βιβλιογραφία

 1. Παπαβασιλείου Δ., 2003, Χρήμα, Αγορές και πολιτική, Εκδ. Λιβάνη
 2. Κιόχος Α., Παπανικολάου Δ., 2011, Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες, Εκδ. Ελ. Κιόχου
 3. Στεριώτης Κ., 1995, Χρήμα και διεθνές τραπεζικό σύστημα, Εκδ. Το οικονομικό
 4. Marcia Stigum Mr Graw, 1990, The money marketHill
 5. Δελλής Κ. 1996, Αγορά Χρήματος και κεφαλαίου. Εκδ. Σάκκουλα
 6. Leroy M., Vanhoose D., McGraw D., 1993, Modern money and banking. Hill

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved