Ανάλυση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
Ονομα Μαθήματος: Ανάλυση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
Κωδικός Μαθήματος: 493
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τεχνικές ανάλυσης και αποτίμησης βασικών ομάδων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Στόχοι του μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να αναλύσει και να προσδιορίσει εύλογες αξίες:
Τίτλων σταθερού εισοδήματος
Μετοχικών τίτλων
Παραγώγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος :
Εισαγωγικές έννοιες Ανάλυσης και Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών τίτλων
Χρηματοοικονομική καινοτομία
Εισαγωγή στα υποδείγματα τιμολόγησης / αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
Επιτόκια και Δανεισμός
Η διάρθρωση των επιτοκίων
Αξιόγραφα Σταθερού Εισοδήματος – Η περίπτωση των Ομολογιακών Δανείων (2 εβδομάδες)
Αγορές Μετοχών (2 εβδομάδες)
Αγορές Συναλλάγματος (2 εβδομάδες)
Εισαγωγή στα παράγωγα προϊόντα και την αποτίμηση τους (2 εβδομάδες)

Βιβλιογραφία:
1) Χριστοδούλου Δ., (2013), Εξω-χρηματιστηριακά Παράγωγα, Εκδότης: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ.
2) Smart, S.J., Smart, S.B., Gitman, L.J., and Joehnk, M.D., (2013), Fundamentals of Investing, Publisher: Pearson Education Limited.
3) Junghenn, H.D., (2012), Option Valuation: A First Course in Financial Mathematics (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series), Publisher: Chapman and Hall/CRC.
4) Davidson, I., and Tippett, M., (2012), Principles of Equity Valuation, Publisher: Routledge.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved