Θεμελιώδης Ανάλυση και Αποτίμηση Εταιριών
Ονομα Μαθήματος: Θεμελιώδης Ανάλυση και Αποτίμηση Εταιριών
Κωδικός Μαθήματος: 496
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση και προσδιορισμός της εύλογης αξίας μιας εταιρείας με χρήση λογιστικών πληροφοριών, μακρο-οικονομικών δεδομένων και κλαδικών πληροφοριών.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση:
Κατανοεί την έννοια της εταιρικής αξίας
Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ λογιστικής και οικονομικής αξίας
Να μπορεί να εφαρμόζει χρηματοοικονομική ανάλυση στα πλαίσια προσδιορισμού εταιρικών αξιών
Να μπορεί να εφαρμόζει τεχνικές πρόβλεψης οικονομικών μεταβλητών.
Να μπορεί να εφαρμόζει διάφορες τεχνικές προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος
Εισαγωγικές Έννοιες Αξίας, Θεμελιώδους Ανάλυσης και Αποτίμησης
Πληροφοριακές ανάγκες θεμελιώδους Αποτίμησης
Σχεδιασμός ανάλυσης.
Μοντέλα Αποτίμησης
Σχέση κερδών, Επανεπενδύσεων, και υπολειμματικών ταμειακών Ροών
Ρυθμός Ανάπτυξης
Τερματική Αξία
Πρόβλεψη Κερδών, Μερισμάτων, Καθαρών ταμειακών Ροών (δύο εβδομάδες)
Υποδείγματα προεξόφλησης Μερισμάτων (δύο εβδομάδες)
Υπόδειγμα Υπολειμματικής Ταμειακής Ροής (δύο εβδομάδες)
Μελέτη Περίπτωσης

Βιβλιογραφία
1) Perrone, V., (2014), Competitive Analysis for Firm Valuation: The Missing Link Between Strategy and Corporate Finance, Publisher: John Wiley & Sons.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved