Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
Ονομα Μαθήματος: Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
Κωδικός Μαθήματος: 494
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :

Οργάνωση του Εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης με την βοήθεια της μηχανογράφησης, με χρήση σύγχρονων προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης. 

Στόχοι του μαθήματος:

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τις βασικές αρχές  της μηχανογράφησης
 • Εξοικειωθεί  με τις διαδικασίες παραμετροποίησης των εμπορικών εφαρμογών
 • Γνωρίσει την διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς επίσης και τον λογιστικό χειρισμό των αγορών, πωλήσεων και αξιογράφων στο εμπορικό κύκλωμα
 • Χειρίζεται στον Η/Υ προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος : 

 • Σχέση Εμπορικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής
 • Επίδειξη και παραμετροποίηση προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης, Ορισμός Διαχειριστικών Περιόδων
 • Δημιουργία Αρχείων και κωδικοποίηση Λογαριασμών Ειδών-Πελατών-Προμηθευτών
 • Αναλυτική Κωδικοποίηση Ειδών Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών
 • Καταχώρηση Απογραφής
 • Ανάλυση της έννοιας του παραστατικού
 • Καταχωρήσεις Εισπράξεων – Πληρωμών
 • Καταχωρήσεις Αγορών – Πωλήσεων
 • Καταχωρήσεις Αξιόγραφων
 • Καταχωρήσεις Επιστροφών Αγορών – Πωλήσεων
 • Ανάλυση καρτελών
 • Εκτυπώσεις
 • Μετασχηματισμοί Παραστατικών

Βιβλιογραφία: 

 1. Στεφάνου Κ.Ι., 2008, Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση και Λογιστική, University studiopress, 2η έκδοση
 2. Αναστασιάδης Τ., Κοίλιας Χ., Λαοπόδης Β., 1998,Οι Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη επιχείρηση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 3. Αθανασίου Δ., 2000, Μηχανοργάνωση – Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων , Εκδ. Τζιόλα
 4. Γκίνογλου Δ.,Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Μηχανογραφημένη Λογιστική, Rosilli

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved