Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α)
Ονομα Μαθήματος: Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α)
Κωδικός Μαθήματος: 492
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή του στην Ελλάδα.

Στόχοι του μαθήματος:

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

 •    Γνωρίζει το περιεχόμενο των βασικών άρθρων που διέπουν τις ελληνικές επιχειρήσεις  σχετικά με τον Φ.Π.Α
 •          Εφαρμόζει στην πράξη τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Φ.Π.Α
 •          Συμπληρώνει όλα τα σχετικά φορολογικά έντυπα που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α
 •          Κατανοήσει την λειτουργία των έμμεσων φόρων.

 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος :

 

 •          Ανάλυση γενικών εννοιών σχετικά με τον ΦΠΑ- Εφαρμογές και εξαιρέσεις
 •          Καθεστώς και συντελεστές ΦΠΑ
 •      Λογιστική παρακολούθηση και καταχώριση του ΦΠΑ στα λογιστικά βιβλία (ανάλυση λογαριασμού 54.00)
 •          Συμπλήρωση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 •          Εισαγωγές-Εξαγωγές και ΦΠΑ
 •          Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ΦΠΑ
 •          Επιπρόσθετα έντυπα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (IntrastatListing)
 •          Έννοια και υπολογισμός pro-rata
 •          Διαδικασίες Επιστροφής ΦΠΑ
 •          Προθεσμίες και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ έντυπα και ηλεκτρονικά
 •          Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

 

 

Βιβλιογραφία:

 

 1.   Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α., 2011, Φ.Π.Α.- Δηλώσεις στην πράξη, Καραγιάννης
 2.       Δεσπότης, 2010 Σύγχρονη Κωδικοποίηση Κ.Φ.Ε -  Κ.Β.Σ, ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
 3.       Γιαννακούρη Π., Κουκουβίνη Β.,  2007, Ο ΦΠΑ 2007  Κουκοβίνης
 4.       Τότσης Χ., 2010, Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τότσης ΑΒΕΕ
 5.       Φλώρος Α., 2005, Λογιστική και Πρακτική Αντιμετώπιση του Φ.Π.Α., Β’ έκδοση,  Σύγχρονη Εκδοτική

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved