Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ονομα Μαθήματος: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Κωδικός Μαθήματος: 593
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να  είναι σε θέση οι σπουδαστές να ενοποιούν και να διευρύνουν τις οικονομικές καταστάσεις και να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες.

Στόχοι του μαθήματος:

Στόχοι του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να διευρύνουν και να αξιοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα ως προς την δομή, τις μεταοικονομικές ανάγκες, τις προοπτικές των επιχειρήσεων αλλά και των ομίλων επιχειρήσεων.

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

Σχέσεις μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης. Νομικό πλαίσιο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Διαδικασίες και μορφές ενοποίησης. Ενοποίηση στοιχείων ισολογισμών. Ενοποίηση αποτελεσμάτων. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες ρευστότητας δραστηριότητας, αποδοτικότητας, δαπανών λειτουργίας, διάρθρωσης κεφαλαίων, βιωσιμότητας και επενδύσεων. Κεφάλαιο κίνησης, καταστάσεις ταμειακής ροής. 

Βιβλιογραφία:

  1. Νιαρχου Ν., 1994, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Εκδόσεις Α. Σταμουλης
  2. Κοντακου Α., Παπασπυρου Α., 2008, Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων,  Εκδόσεις Ελλην
  3. Αληφαντη Γ., 2008, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις., Εκδόσεις Πάμισος
  4. Σακελλης Ε., Πρωτοψαλτη Ν., 2001, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Εκδόσεις Μερακλη
  5. Κατζος Κ., 2005, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Εκδόσεις interbooks

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved