Μάρκετινγκ
Ονομα Μαθήματος: Μάρκετινγκ
Κωδικός Μαθήματος: 597
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές τη  διαδικασία προώθησης των πωλήσεων, τις τεχνικές και το σχεδιασμό του κυκλώματος μάρκετινγκ.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 •          Να κατανοεί τα προβλήματα προώθησης των πωλήσεων.
 •          Να γνωρίζει το σχεδιασμό του συνολικού κυκλώματος μάρκετινγκ.
 •          Να γνωρίζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Έννοια και ιστορική εξέλιξη του μάρκετινγκ (έννοια, ιστορική αναφορά, περιεχόμενο του μάρκετινγκ, κατηγορίες μάρκετινγκ, μάρκετινγκ και Μικροοικονομία).
 •          Το περιβάλλον του μάρκετινγκ (επίδραση των περιβαλλοντικών μεταβλητών στον σχεδιασμό του μάρκετινγκ, προσδιορισμός και ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων, καταναλωτική συμπεριφορά και ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού).
 •          Έρευνα αγοράς (προσδιορισμός και διατύπωση του προβλήματος, σχεδιασμός της έρευνας και προσδιορισμός των πηγών πληροφόρησης, μέθοδος έρευνας, στόχοι έρευνας , πραγματοποίηση έρευνας, σύνταξη αποτελεσμάτων έρευνας).
 •          Στρατηγική προϊόντος (έννοια και διακρίσεις του προϊόντος, συσκευασία και σηματοποίηση του προϊόντος, εισαγωγή νέου προϊόντος, κύκλος ζωής του προϊόντος).   
 •          Στρατηγική διανομής (οι λειτουργίες της διανομής, κανάλια διανομής, συστήματα διανομής).
 •          Στρατηγική τιμολόγησης (καθορισμός της τιμής, τιμολογιακή πολιτική, μέθοδος τιμολόγησης).
 •          Στρατηγική προώθησης (επικοινωνία, βήματα για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας,  διαφήμιση, διαφημιστικοί στόχοι, διαφημιστικά μέσα, σύγχρονα συστήματα (μορφές προώθησης των πωλήσεων).
 •          Διεθνές μάρκετινγκ (το περιβάλλον του διεθνούς μάρκετινγκ, διαφορές μεταξύ παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς, στρατηγική εισόδου σε μία διεθνή αγορά).
 •          Αξιολόγηση και Έλεγχος της απόδοσης του μάρκετινγκ (έννοια και εργαλεία ελέγχου, σχεδιασμός του ελέγχου, μορφές ελέγχου, αξιολόγηση της απόδοσης του μάρκετινγκ). 

Βιβλιογραφία

 1. Παπανίκος Γ., 1996, Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στις βασικές αρχές, Εκδ. Αίας εκδοτικοί σύμβουλοι
 2. Gower. Σαρρής Ν., 1998, Μάρκετινγ, Εκδ. Ελλην
 3. Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη  Α., 1996, Μάρκετινγκ - Μανατζμεντ, Εκδ. Rosili
 4. Kotler P., 1996, Marketing Management, Εκδ. Interbooks, Αθήνα.
 5. Τομαράς Π., 2009, Εισαγωγή στο μαρκετινγκ και την έρευνα αγοράς, Εκδ. ιδίου

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved