Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Φορολ. Φυσικών και Νομικ. Προσώπων)
Ονομα Μαθήματος: Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Φορολ. Φυσικών και Νομικ. Προσώπων)
Κωδικός Μαθήματος: 592
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και η πρακτική εφαρμογή αυτών με την συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών εντύπων.

Στόχοι του μαθήματος:

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ορολογίας σχετικά με την φορολογία εισοδήματος (εισόδημα, υποκείμενος και αντικείμενο φορολογίας, απαλλαγές φόρου)
 • Συμπληρώνει τα αναγκαία έντυπα φορολογικών δηλώσεων
 • Προβαίνει στον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και στον υπολογισμό του φόρου 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος : 

 • Βασικές αρχές και κανόνες Φορολογίας Εισοδήματος
 • Κατηγορίες ή πηγές εισοδήματος (ακινήτων και κινητών αξιών, εμπορικών επιχειρήσεων, γεωργικών επιχειρήσεων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών)
 • Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος
 • Παρακράτηση, Προκαταβολή, Εκκαθάριση και Απόδοση φόρου Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φορολογική Αναμόρφωση κερδών – Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά
 • Συμπλήρωση εντύπων Φορολογίας  Εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
 • Φορολογικός έλεγχος , Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις Φορολογίας Εισοδήματος 

Βιβλιογραφία: 

 1.        Τότσης Χ., 2010, Κώδικας φορολογίας εισοδήματος 2010, Πάμισος
 2.        Δεσπότης Α., 2010 Σύγχρονη Κωδικοποίηση Κ.Φ.Ε -  Κ.Β. ,ΠΙΜ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
 3.        Καούνης Δ., 2006, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΥ,
 4.        Κράτση Α., 2009, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ΚΡΑΤΣΗ ΕΠΕ
 5.        Αντωνόπουλος Δ., Κατούδης Η., 2008, Φορολογία Εισοδήματος  Δ’ έκδοση  Αθήνα

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved