Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ονομα Μαθήματος: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Κωδικός Μαθήματος: 792
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης αποτελούν αναπόσπαστο  κομμάτι της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι εισηγμένες, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (Χ.Α.Α.) επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να Δημοσιεύουν τις Οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).

Σκοπός του μαθήματος είναι να  παρουσιάσει στους σπουδαστές τις Αρχές, Κανόνες, Μεθόδους και Διαδικασίες που ακολουθούνται για την  αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μίας επιχειρηματικής μονάδας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 

Στόχοι του μαθήματος

 • Να είναι σε θέση ο φοιτητής να εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην πράξη.
 • Να είναι σε θέση να καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ.
 • Να είναι σε θέση να αναλύει την επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στην περιουσιακή κατάσταση των επιχειρήσεων και των μετόχων τους. 

Περίγραμμα του Μαθήματος

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (πρώην Δ.Λ.Π.).  Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα :

 • Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία.
 • Αναλυτική παρουσίαση  της κατάστασης Ταμειακών Ροών.
 • Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό) Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου. Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης.
 • Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις.
 • Προγράμματα αποχωρήσεων και  Παροχές σε εργαζόμενους
 • Έσοδα – αναγνώριση εσόδου.
 • Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων
 • Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα.
 • Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ.
 • Πρακτική άσκηση μετατροπής ισοζυγίου Ε.Λ.Π σε Δ.Λ.Π και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π.
 • Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων Δ.Λ.Π  εισηγμένων εταιρειών.
 • Θα εξεταστούν οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Βιβλιογραφία

 1. Thornton G., 2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς IFRS, Εκδόσεις Grant Thornton
 2. Σακέλλης Ε., 2002,  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις  Ε. Σακέλλης
 3. Καραγιάννης Δ., 2007, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Παραδείγματα-Εφαρμογές, Εκδόσεις  Δημήτριος Ι. Καραγιάννης
 4. Ντζανάτος Δ., 2008, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη
 5. Βλάχος Χ., Λουκάς Λ., 2009, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009-Τόμος Α’, Εκδόσεις Παπαζήση

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved