Διοικητική Λογιστική
Ονομα Μαθήματος: Διοικητική Λογιστική
Κωδικός Μαθήματος: 795
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕY
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Ανάλυση των σύγχρονων τεχνικών κοστολόγησης ως εργαλείων για την λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων

Στόχοι του μαθήματος :

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:
 • Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κοστολόγησης
 • Εφαρμόζει τις κύριες μεθόδους κοστολόγησης που εφαρμόζονται από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Υπολογίζει και να συγκρίνει το πραγματικό με το προϋπολογισθέν  και πρότυπο κόστος
 • Εφαρμόζει στην πράξη τον διοικητικό έλεγχο
 • Εφαρμόζει την ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

 • Χαρακτηριστικά Βιομηχανικής Επιχείρησης και κατηγορίες κόστους με βάση διαφορετικά κριτήρια
 • Έννοια κόστους-Θέσεις κόστους, Ενδιάμεσοι και τελικοί φορείς κόστους
 • Βασικά συστήματα κοστολόγησης – Τεχνικές Κοστολόγησης- Μεταβλητή και Πλήρης Κοστολόγηση
 • Μέθοδοι κατανομής έμμεσου κόστους
 • Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων
 • Ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους- Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Πρότυπο κόστος – Αποκλίσεις
 • Μοντέρνα συστήματα παραγωγής και κοστολόγηση (JIT, Kanban, TQM) 

Βιβλιογραφία:

 1. Βενιέρης Γ., Κοέν Σ., 2007, Διοικητική ΛογιστικήP.Ipublishing
 2. Δημοπούλου-Δημάκη Ι., 2006, Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση-Προϋπολογισμοί-Λήψη Αποφάσεων,,Interbooks
 3. Garison Ray H., 2006, Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 4. Δημητράς Α., Μπάλας Ε., 2009, Διοικητική ΛογιστικήGutemberg
 5. Drury C., 2002Management and Cost Accounting, Thomson Learning
 6. Κεχράς Ι., 2009, Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα , Σταμούλης
 7. Βαρβάκης Κ., 2006, Διοικητική λογιστική. Ο προγραμματισμός της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και ο προϋπολογιστικός έλεγχος αυτής , Παπαζήσης ΑΒΕΕ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved