Ελεγκτική
Ονομα Μαθήματος: Ελεγκτική
Κωδικός Μαθήματος: 791
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής κατανόηση της ελεγκτικής διαδικασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο και η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με βάση τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Στόχοι του Μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής/τρια θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τον σκοπό του ελεγκτικού επαγγέλματος.
 • Να γνωρίζει τον ελεγκτικό κώδικα δεοντολογίας και τις επιπτώσεις που έχει στην λήψη ελεγκτικών αποφάσεων.
 • Να κατανοεί και να αναλύει τον επιχειρηματικό κίνδυνο στο επίπεδο της ελεγκτικής.
 • Να εφαρμόζει τεχνικές συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων και  δημιουργίας φακέλων εργασίας.
 • Να εφαρμόζει αναλυτικές ποσοτικές και ποιοτικές ελεγκτικές διαδικασίες.
 • Να δοκιμάζει και να αξιολογεί το εσωτερικό σύστημα δικλίδων.
 • Να εφαρμόζει ελέγχους ουσιωδών σφαλμάτων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Να εφαρμόζει τεχνικές δειγματοληψίας στον έλεγχο σφαλμάτων και εσωτερικών δικλίδων.
 • Να συντάσσει εκθέσεις ελέγχου.
 • Να ασκήσει έλεγχο σε εταιρείες και οργανισμούς.
 • Να ασκήσει συμβουλευτικό έργο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για την βελτίωση των εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης, την μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και την βελτίωση της αποδοτικότητας.  

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην ελεγκτική και στο ελεγκτικό επάγγελμα.
 • Υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.
 • Λήψη αποφάσεων και κώδικας δεοντολογίας.
 • Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια.
 • Αναδοχή και σχεδιασμός του ελέγχου.
 • Αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις.
 • Το σύστημα εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης.
 • Αξιολόγηση εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης.
 • Ο έλεγχος για ουσιώδη σφάλματα.
 • Ελεγκτική δειγματοληψία στον έλεγχο των εσωτερικών δικλίδων και στον έλεγχο σφαλμάτων.
 • Έλεγχος του κύκλου πωλήσεων.
 • Έλεγχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
 • Διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου.
 • Εκθέσεις Ελέγχου. 

Βιβλιογραφία:

 1. Καραμάνης Κ., 2008, Σύγχρονη Ελεγκτική (Θεωρία και Πρακτική Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα), Εκδόσεις ΟΠΑ
 2. Γρηγοράκος Θ., 1989, Γενικές Αρχές Ελεγκτικής. Έκδοση Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Αθήνα
 3. Γρηγοράκος Θ., 1989, Νομοθεσία Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Έκδοση Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Αθήνα
 4. Γαγάνης Χ., Ζοπουνίδης Κ., 2008 Αναγνώριση Παραποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 5. Φίλος Ι., 2004, Εγχειρίδιο Πολιτικών & Διαδικασιών: Εργαλείο Οργάνωσης και Ελέγχου, Εκδόσεις IQ Group
 6. Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006, Οδηγία 2006/43/ΕΕ: Περί Υποχρεωτικού Ελέγχου Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων OJ L157
 7. AICPA, 2001, Audit Sampling: An AICPA Audit Guide, American Institute of Certified Public Accountants
 8. COSO, 2004, Enterprise Risk Management – Integrated framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
 9. Manson S., 1997, Audit Risk and Sampling, Chapter 13, in Sherer, M. and Turley, S. (eds), Current Issues in Auditing. Paul Chapman Publishers
 10. Nobes Ch., The True and Fair View Requirement: Impact on and of the Fourth Directive, Accounting and Business Research, 1993, Vol 24, No. 93, pp.35-48
 11. Watts R.I., Zimmerman J.L., 1986, Positive Accounting Theory, Prentice-Hall

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved