Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ονομα Μαθήματος: Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κωδικός Μαθήματος: 794
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :

Να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για τις αρχές που διέπουν την ενοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στόχοι του μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:
Γνωρίζει την διαδικασία ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων
Διαχωρίζει τις έννοιες: Όμιλος επιχειρήσεων, Θυγατρική και Μητρική επιχείρηση, Συνδεδεμένη ή Συγγενής Επιχείρηση
Γνωρίζει τις κατηγορίες συμμετοχών
Κατανοεί την έννοια των «δικαιωμάτων μειοψηφίας»
Γνωρίζει τις διαφορετικές μεθόδους ενοποίησης
Χειρίζεται λογιστικά τις διαφορές ενοποίησης

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος :
Ν. 2190/20, περί Α.Ε (άρθρα 90-109) αναφορικά με τον όμιλο επιχειρήσεων
ΔΛΠΧΠ που αφορούν την ενοποίηση
Έννοιες και αρχές ενοποίησης
Έννοια και κατηγορίες Ομίλου
Συνδεδεμένη ή Συγγενής επιχείρηση (εννοιολογικά στοιχεία της συμμετοχής)
Σχέσεις Μητρικής και θυγατρικής.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Μέθοδοι ενοποίησης
Διεταιρικές (εντός του ομίλου) πράξεις
Ενοποίηση στοιχείων ισολογισμού, κεφαλαίων και αποτελεσμάτων
Διαδικασίες κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Ασκήσεις και προβλήματα σε κάθε ενότητα.

Βιβλιογραφία:
1) Κάντζος Κ., (2013), Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αντωνακοπούλου Ελένη
2) Τριάρχης Δ., (2011), Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Δίσιγμα.
3) Αληφαντής Γ., (2010), Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα: Όμιλος Επιχειρήσεων Τότσης ΑΕΒΕ
4) Πρωτοψάλτης Ν., (2005), Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα: Σταμούλης.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved