Επενδυτικές Στρατηγικές
Ονομα Μαθήματος: Επενδυτικές Στρατηγικές
Κωδικός Μαθήματος: 797
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕY
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :
Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει επενδυτικές στρατηγικές με χρήση Θεμελιωδών και ποσοτικών δεδομένων και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και την σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στην επενδυτική διαδικασία.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να :
Κατανοεί το θεωρητικό πλαίσιο λήψης επενδυτικών αποφάσεων
Εφαρμόσει τις θεωρίες σε λειτουργικά συστήματα αγοροπωλησιών
Να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων αγοροπωλησιών

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος
Παραδοσιακά Υποδείγματα (Efficient Market Hypothesis Asset Pricing Models)
Ανωμαλίες της Αγοράς (Market Anomalies)
Θεωρία Προοπτικής και Ορθολογισμός (Prospect Theory & Rationality)
Επενδυτική Ψυχολογία (Investor Psychology & Heuristics)
Προβλέψεις και Παρουσίαση της Πληροφόρησης (Predictions & Framing Effects)
Υπέρ-αντίδραση και υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction)
Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών
Τεχνική Ανάλυση χρηματοοικονομικών προϊόντων
Δομή Ανάπτυξη συστημάτων αγοροπωλησιών (Trading system structure & development)
Συστημάτων αγοροπωλησιών βασισμένα σε θεμελιώδη ανάλυση
Συστημάτων αγοροπωλησιών βασισμένα σε τεχνική ανάλυση
Συστημάτων αγοροπωλησιών βασισμένα σε Προβλέψεις
Επιλογή μετοχών (stock picking)

Βιβλιογραφία
1) Bernstein, J., (2013), All About Day Trading, Publisher: McGraw-Hill Professional.2) Malkiel, B.G., (2012), A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing, Publisher:W.W. Norton & Company, Inc.
3) Shull, D., (2012), Market Mind Games: A Radical Psychology of Investing, Trading and Risk, Publisher: McGraw-Hill Professional.
4) Capra, G., (2011), Trading Tools and Tactics: Reading the Mind of the Market + Website (Wiley Trading), Publisher: John Wiley & Sons.
5) Ye, G., (2011), High Frequency Trading Models: Technology, Algorithms, Implementation (Wiley Trading) , Publisher: John Wiley & Sons.
6) Perez, E., (2011), The Speed Traders: An Insider's Look at the New High-Frequency Trading Phenomenon That is Transforming the Investing, Publisher: McGraw-Hill Professional.
7) Zacks, L., (2011), The Handbook of Equity Market Anomalies: Translating Market Inefficiencies into Effective Investment Strategies, Publisher: John Wiley & Sons.
8) Wright, K., (2010), Dividends Still Don't Lie: The Truth About Investing in Blue Chip Stocks and Winning in the Stock Market, Publisher: John Wiley & Sons.
9) Templeton, L.C., and Phillips, S., (2008), Investing the Templeton Way: The Market-Beating Strategies of Value Investing's Legendary Bargain Hunter, Publisher: McGraw-Hill Professional.
10) Williams, L.C., Wang, J., and Wang, G., (2010), AbleTrend: Identifying and Analyzing Market Trends for Trading Success (Wiley Trading), Publisher: John Wiley & Sons.
11) Μακρυδάκης, Σ, Hogarth, R., και Gaba, A., (2009), Χορεύοντας με την τύχη, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
12) Leibowitz, M.L., Emrich, S., and Bova, A., (2009), Modern Portfolio Management: Active Long/Short 130/30 Equity Strategies, Publisher: John Wiley & Sons.
13) Βαλαβάνης, Κ., Ατσαλάκης, Γ., και Ζοπουνίδης, Κ., (2008), Τεχνικές χρηματιστηριακών προβλέψεων, Εκδότης: Κλειδάριθμος.
14) Καρμανιόλας, Λάζαρος Ι., (2007), Ακριβές και φθηνές μετοχές, Εκδόσεις: Σμπίλιας
15) Fraser-Sampson, G., (2006), Multi-Asset Class Investment Strategy, Publisher: John Wiley & Sons.
16) Θεοδωρόπουλος, Θ.Ε., (2000), Επενδυτική στρατηγική και χρηματιστήριο, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved