Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα
Ονομα Μαθήματος: Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα
Κωδικός Μαθήματος: 796
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕY
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών  της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην σύγχρονη εποχή παρουσιάζοντας τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές πτυχές τους

Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ανάπτυξη των βασικών εννοιών του μαθήματος ενώ στην άσκηση πράξης  γίνεται επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων, καθώς και  ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων πάνω σε επιχειρηματικές ιδέες των ίδιων των σπουδαστών/τριών ώστε να μπορέσουν κατανοήσουν με άμεσο και συμμετοχικό τρόπο τις τεχνικές και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό μέρος και να ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους με «χειροπιαστές» εφαρμογές (hands-on προσέγγιση). 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής/τρια θα είναι σε θέση :

 • Να γνωρίζει τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • Να κατανοεί  τι  είναι η καινοτομία και πως επιδρά  στην επιχειρηματικότητα
 • Να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται τη διαδικασία της καινοτομίας σχετικά με την ανάπτυξη νέων (καινοτόμων) προϊόντων
 • Να αναγνωρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το ελληνικό, τις αρχές και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που το διέπουν και πως αυτό επιδρά στην επιχειρηματικότητα (ευκαιρίες, κίνδυνοι κλπ)
 • Να γνωρίζει τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα
 • Να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τα κύρια σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Να αναπτύσσει επιχειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 • Ορισμοί και βασικές έννοιες της   επιχειρηματικότητας
 • Ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και νέο επιχειρηματικό πρότυπο
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία, έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών καινοτομιών
 • Παράγοντες ενίσχυσης της προσφοράς επιχειρηματικότητας
 • Κίνητρα προς επιχειρηματικότητα και τα προσωπικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά
 • Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματική στρατηγική και επιχειρηματικός στρατηγικός σχεδιασμός
 • Εξωστρέφεια  των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος
 • Δομή και λειτουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Το προφίλ των ελλήνων  επιχειρηματιών
 • Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και μηχανισμοί χρηματοδότησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας
 • Τα σχέδια δράσης μια επιχείρησης
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies)  ελληνικών & ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
 • Από την  επιχειρηματική ιδέα στην  επιχειρηματική ευκαιρία και τη διαδικασία έναρξης νέας επιχειρηματικής προσπάθειας
 • Δομή και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων πάνω σε επιχειρηματικές ιδέες των ίδιων των σπουδαστών/τριών 

Βιβλιογραφία 

 1. Γεωργαντά Ζ., 2003, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες, Εκδόσεις Ανικούλα
 2. Deakins D., & Freel M., 2007,  Επιχειρηματικότητα,  Εκδόσεις Κριτική
 3. Θεοδωρόπουλος Α., 2004, Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Προπομπός
 4. Λαμπρόπουλος Π., 2008, Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, (Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις), Εκδόσεις Προπομπός
 5. Μουρδουκούτας  Π., Παπαδημητρίου  Σ., Ιωαννίδης  Α., 2004, Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 6. Drucker P.F., 2004, Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, Elsevier 2nd  revised edition
 7. Kirby D.A., 2003, Entrepreneurship, McGraw-Hill
 8. Kuratko D., Hodgetts R., 2003, Entrepreneurship: Theory, Process and Practice, South-Western Publisher 6th edition
 9. Trott P., 2006, Innovation Management and New Product Development, Financial Times/ Prentice Hall 4th edition
 10. Wickham Ph., 2006, Strategic Entrepreneurship, Financial Times/ Prentice Hall 4th  edition

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved