Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Ονομα Μαθήματος: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Κωδικός Μαθήματος: 793
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :
Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις τεχνικές οργάνωσης, συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση, να αξιοποιούν τη βιβλιογραφία και άλλες πηγές για την οργάνωση και συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας και να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα για την παρουσίαση της.

Περίγραμμα του Μαθήματος:
Α. Μεθοδολογία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.
Πως συγγράφεται μία Πτυχιακή Εργασία
Η εύρεση θέματος για έρευνα
Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας (βιβλιογραφική έρευνα : Πώς γίνεται μια βιβλιογραφική έρευνα , αναζήτηση στη βιβλιοθήκη, Οn line βάσεις δεδομένων, διεθνής δανεισμός, διαδανεισμός, αναζήτηση άρθρων – περιοδικών, δευτερογενή δεδομένα: Δημοσιευμένα δευτερογενή δεδομένα, έρευνες στο διαδίκτυο, Κατασκευή ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, στατιστικές μέθοδοι ανάλυση δεδομένων, ποιοτικές μέθοδοι έρευνας)
Η συγγραφή της εργασίας (Τα εισαγωγικά στοιχεία, η έννοια της παραγράφου, η δομή και σύνθεση της εργασίας, η επιχειρηματολογία και η αιτιολόγηση, η αποφυγή άσχετου υλικού, η βιβλιογραφική επισκόπηση: αναφορές σε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά περιοδικά, αναφορές από το διαδίκτυο, από παραδόσεις μαθημάτων, από επίσημες πηγές, το σύστημα αποδελτίωσης, παρουσίαση αποτελεσμάτων της εργασίας : πίνακες, σχήματα, παραδείγματα, το κλείσιμο της εργασίας)
Η προφορική παρουσίαση ( οι διαφάνειες , διαθέσιμος χρόνος , οι ερωτήσεις )
Β. Ανάθεση στους σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, να γράφουν μια ατομική ή ομαδική εργασία, σε επιλεγμένα ή ελεύθερα θέματα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.
Γ. Παρουσίαση την ώρα του μαθήματος και συζήτηση με τη συμμετοχή των σπουδαστών.

Βιβλιογραφία:
1) Patrick Dunleavy , (2013), Authoring a PhD Thesis: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Dissertation ,
2) Αθανάσιος Φ. Τσιπλητάρης, (2012), Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας, Eκδόσεις: Ατραπός
3) Umberto Eco, (2011), Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, Εκδόσεις: Νήσος
4) Κώστας Ζαφειρόπουλος, (2005), Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις: Κριτική
5) Θρασύβουλος Μπέλλας, (1998), Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας, Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα
6) Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκη, Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας, Εκδόσεις: Ατραπός

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved