Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
Ονομα Μαθήματος: Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
Κωδικός Μαθήματος: 798
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕY
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7
Περιγραφή μαθήματος:

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved