Πρακτική Άσκηση
Ονομα Μαθήματος: Πρακτική Άσκηση
Κωδικός Μαθήματος: 891
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΒΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
Διδακτικές μονάδες: 10
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 8
Περιγραφή μαθήματος:

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved