Εργατικό Δίκαιο
Ονομα Μαθήματος: Εργατικό Δίκαιο
Κωδικός Μαθήματος: 691
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΓΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές ένα σύγχρονο εννοιολογικό υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να κατανοούν τους κανόνες που έχουν σχέση με την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου και την κοινωνική ισορροπία των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας . 

Στόχοι του μαθήματος :

 • Η κατανόηση του πυρήνα του εργατικού δικαίου , που είναι η ανθρώπινη εργασία
 • Η κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των κανόνων  σε σχέση με τον άνθρωπο και την προσωπικότητα του
 • Η κατανόηση της ιδιαιτερότητας του εργατικού δικαίου από τον τρόπο που παρουσιάζεται, αφού δεν είναι κωδικοποιημένο, δείγμα του ότι είναι ζωντανός κλάδος και επιδεκτικός προσαρμογής στη κάθε νέα πραγματικότητα.
 • Η κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών του εργατικού δικαίου.

Ειδικότερα οι φοιτητές  είναι σε θέση   μετα την ολοκλήρωση του μαθήματος :

Να κατανοούν  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να εμβαθύνουν στα εργασιακά ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν στην πράξη ως λογιστές. 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Το μάθημα του εργατικού  δικαίου  αναφέρεται: Στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο. Στην έννοια και το αντικείμενο του εργατικού δικαίου, στην ατομική Σύμβαση εργασίας, στη σύμβαση έργου, στη σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, στις έννοιες του μισθωτού, εργοδότη, στους γενικούς και ειδικούς  όρους εργασίας, στην εργασία με δοκιμή, στη σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, στις συμβάσεις δανεισμού του εργαζομένου, στην επίσχεση εργασίας, στα χρονικά όρια εργασίας, στην αμοιβή υπερωριακής εργασίας, στα επιδόματα, στις διακρίσεις των μισθών, στις άδειες εργαζομένων, στη  λύση της σύμβασης εργασίας, στις διακρίσεις της απασχόλησης, στο  μισθό και τις οικιοθελείς παροχές , στις ομαδικές απολύσεις των εργαζομένων, στον έλεγχο της  εργασίας, στις εργατικές διαφορές, στις Εργασιακές Σχέσεις, στα εργατικά ατυχήματα, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις επιχειρησιακές συμβάσεις, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στη συμφιλίωση, στη διαμεσολάβηση, στη διαιτησία, στους Κανονισμούς εργασίας, στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην καταγγελία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στα Δικαιώματα, στη διακίνηση εργαζομένων στην Ε. Ε., στην απεργία, στην προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών.

 Βιβλιογραφία:

 1. Βελέντζας Γ., 2008, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής ασφάλισης,  JUS
 2. Ευθυμιάτου/Πουλάκου Α., 2007, Εργατικό Δίκαιο ( Ατομικό –Συλλογικό –Ευρωπαϊκό),  ΣΑΚΟΥΛΑΣ 
 3. Καρκατσάνης Α.,  Γαρδίκας Στεφ., 1995, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 4. Καρακατσάνης Α., 1992,  Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 5. Kαρακατσάνης Α., Εργατικο Δίκαιο, Τομ. Α΄ ΑΘΗΝΑ ( 1979 ) & Β/Ι ( 1979)  & Β/ΙΙ ( 1980), ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 6. Κουκιάδης Ι., 2011, Εργατικό Δίκαιο–Επιτομή , ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 7. Κουκιάδης Ι., 1981, Εργατικό Δίκαιο , Συλλογικές Εργασιακές σχέσεις , Δίκαιο και  Πολιτική 5, ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 8. Λεβέντης, 1996, Συλλογικό εργατικό Δίκαιο, ΣΑΚΟΥΛΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Μάθημα : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Ωρες : 3 ( 3 ώρες Θ) 
Σπουδαστικό εξάμηνο :ΣΤ 
  
Περίγραμμα: Σύμβαση, όροι, χρονικά όρια αμοιβή εργασίας, Διακρίσεις μισθών. Άδειες εργαζομένων λύση σύμβαση εργασίας. Διάκριση απασχόλησης. Έλεγχος εργασίας. Εργατικές διαφορές. Εργασιακές Σχέσεις. Ο κοινωνικός ρόλος της εργασίας. Το άτομο στο εργασιακό περιβάλλον. Κανονισμοί εργασίας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δικαιώματα, διακίνηση εργαζομένων στην Ε. Ε . Θέματα για συζήτηση και προβλήματα για επίλυση.

Σκοπός μαθήματος: Να  κατανοήσουν οι σπουδαστές τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να εμβαθύνουν τα εργασιακά ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν στην πράξη ως λογιστές.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ 
1Η. ΕΒΔ.Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο και σύνδεση του με το αστικό δίκαιο. Αντικείμενο του εργατικού δικαίου . Χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου .Θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου. Πηγές του εργατικού δικαίου.Βασικές έννοιες του, έννοια εργασίας , έννοια εξηρτημένης εργασίας , έννοια μισθωτού , εργοδότη, μισθού , διευθυντικό δικάιωμα . Πρακτικά θέματα εφαρμογής της σχετικής ύλης. 

2Η ΕΒΔ. Σύμβαση , ατομική σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, όροι ( γενικοί όροι και ειδικοί όροι της ατομικής σύμβσης εργασίας ) και προϋποθέσεις αυτής, ,συνέπειες, διαδικασία σύσταση της, εργασία ανήλικου , προϋποθέσεις ,αποδοχές του , ακυρότητα της σύμβασης εργασίας και καταβολή μισθού , ,εργασία αλλοδαπών, εκείνων εκτος Ε.Ε και των πολιτών της Ε.Ε ,όροι σύναψης συμβάσεων εργασίας τους. Αναγκαστική εργασία ,πρόσληψη εργαζόμενου μετά απο προκήρυξη , διαδικασία επιλογής και εργασία υπο δοκιμή ,όροι . Πρακτικές ασκήσεις . 

3Η ΕΒΔ.Σύμβαση δανεισμού μισθωτών .Προσωρινή απασχόληση.Μεταβίβαση της επιχείρησης ,πρόσληψη μισθωτού ,σύμβαση μεσιτείας . Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας , χρόνος εργασίας , χρονικά όρια , ωράριο εργασίας ,νόμιμος χρόνος εργασίας , ρύθμιση του οκταώρου ,υπερωρία, υπερεργασία ,αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης ,αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή εργασία. Πρακτικές ασκήσεις . 

4ΗΕΒΔ. Διακρίσεις Απασχόλησης ,πλήρης και μερική ,έννοια της, το θέμα κοινωνικής ασφάλισης ,εναλλαγή πλήρους με μερική απασχόληση ,νυχτερινή εργασία ,αμοιβή, εβδομαδιαία ανάπαυση , αργίες , προσαύξηση μισθού για εργασία τις κυριακές .

5Η ΕΒΔ.Μισθός ,έννοια ,καθορισμός μισθού ,συμβατικού ,νόμιμου ,συνηθισμένου.Διακρίσεις αμοιβής. Πρακτικές ασκήσεις . 

6Η ΕΒΔ. χρονικά όρια αμοιβής εργασίας , χρονικός μισθός , μισθός κατ αποκοπή , μισθός με ποσοστά στα κέρδη , χρηματικός μισθός ,μισθός σε είδος. Διακρίσεις του μισθού , τακτικές – έκτακτες αποδοχές . Βασικός μισθός ,επιδόματα .Δώρα χριστουγέννων –Πάσχα ,καταβολή μισθού , χρόνος , κρατήσεις , προστασία του μισθωτού για καταβολή του μισθού , απαγόρευση κατάσχεσης του μισθού, κρατήσεις επί του μισθού . Πρακτικές ασκήσεις . 

7Η ΕΒΔ. Έλεγχος εργασίας ,άδειες εργαζομένων , έννοια , προϋπόθεσεις, διάρκεια , αποδοχές άδειας , επίδομα άδειας ,αποζημίωση για μη λήψη αδείας , χρηματικές παροχές σχετικά με την άδεια .Ασκήσεις πράξεις . 

8Η ΕΒΔ. Λύση σύμβασης εργασίας .Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου,τρόποι λύσης , καταγγελία σ.εργ.,ακυρότητα καταγγελίας. 
Ασκήσεις πράξεις

9Η ΕΒΔ. Λύση της σύμβασης αορίστου χρόνου , καταγγελία απο εργοδότη ,προϋποθέσεις καταγγελίας ,αποζημίωση ,υπολογισμός ,καταγγελία απο μισθωτό . Ασκήσεις πράξεις

10Η ΕΒΔ. Εργατικές διαφορές ,συλλογικές διαπραγματεύσεις ,έναρξη ,όρια υποχρεώσεις εργοδότη ,δικαίωμα παρέμβασης τρίτων . Συλλογικές διαφορές εργασίας ,συλλογική σύμβαση εργασίας ,κατάρτιση της σ.σ.εργ.,διάρκεια ισχύος ,περιεχόμενο της. Μετατροπή των συλλ.διαπραγματεύσεων σε συλλογική διαφορά. Έννοια των συλλογικών διαφορών εργασίας. Ασκήσεις πρακτικής 

11η ΕΒΔ.Εργασιακές σχέσεις ,φορείς των εργασιακών σχέσεων ,εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα ,δημόσιο τομέα .Κοινωνικός ρόλος εργασίας .Το άτομο στο εργασιακό περιβάλλον .Ασκήσεις πρακτικής.

12Η  ΕΒΔ.  Συμφιλίωση. Μεσολάβηση. Προϋποθέσεις . Επιλογή μεσολαβητή . Διαιτησία. Διαδικασία. Διαιτητικές αποφάσεις. Οργανισμός Μεσολάβησης και διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ).

13Η ΕΒΔ. Συνδικαλισμός. συνδικαλιστικές ελευθερίες , συνδικαλιστικές οργανώσεις ,έννοια ,διάκριση ,όργανα (γ.σ./δ.σ) . Αρμοδιότητες , δράση συνδικαλιστικών οργανώσεων . 

14η ΕΒΔ. Απεργιακός αγώνας , έννοια ,διαφορές απεργίας ,άσκηση δικαιώματος απεργίας ,συνέπειες απο άσκηση απεργίας ,διακίνηση εργαζομένων στην Ε.Ε , κανονισμοί εργασίας .Επανάληψη ύλης. Προετοιμασία για τις εξετάσεις. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΥΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

• ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ -ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ,ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ –ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ), ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ , 2007 
• ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ Ι., ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΕΠΙΤΟΜΗ , ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε , 2006

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• ΒΕΛΕΤΖΑΣ Γ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ΕΚΔ., JUS , 2008 
• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞ., ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΣΤΕΦ., ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,1995 
• ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞ., ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , 1992 


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
                      ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2410 684 239 
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Ε-MAIL: panpanag@ hotmail.com 
ΓΡΑΦΕΙΟ :1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://e-class.teilar.gr 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ : 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 


ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved