ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ονομα Μαθήματος: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κωδικός Μαθήματος: 694
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος :

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές διατάξεις Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και να τον εφαρμόζουν στην πράξη.

Στόχοι του μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

Γνωρίζει το περιεχόμενο των βασικών άρθρων που διέπουν την τήρηση των βιβλίων καθώς και αυτών που αφορούν την έκδοση των φορολογικών στοιχείων.
Εφαρμόζει στην πράξη τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
Να αποφεύγει τα συνήθη λάθη που οδηγούν σε επιβολή κυρώσεων για τις επιχειρήσεις.
Τηρεί τα Βιβλία Β’ κατηγορίας
Εκδίδει παραστατικά
Γνωρίζει τις διατάξεις για τις διασταυρώσεις και τις αποδείξεις συναλλαγών
Γνωρίζει τις εξουσίες της φορολογικής αρχής και τις εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος :
Γενικές έννοιες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Ορισμός και διάκριση των επιτηδευματιών
Βιβλία Επιτηδευματιών
Φορολογικά Στοιχεία Επιτηδευματιών
Έκδοση και Διαφύλαξη Φορολογικών Στοιχείων
Φορολογικές – Διαχειριστικές Περίοδοι
Τήρηση Βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ
Διαδικασίες Τέλους χρήσης (απογραφή, αποτίμηση, προβλέψεις, μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού, προσδιορισμός αποτελέσματος, εγγραφές κλεισίματος βιβλίων)
Υπολογισμός μισθοδοσίας και εγγραφές αυτής σε βιβλία

Βιβλιογραφία:
1) Σταματόπουλος Δημήτριος (2013). Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Ανάλυση – Ερμηνεία. Αθήνα. Elforin.
2) Παπαδέας Παναγιώτης (2013). ΚΦΑΣ (ΚΒΣ) με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ. Αθήνα. 2013.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved