Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙΙ
Ονομα Μαθήματος: Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙΙ
Κωδικός Μαθήματος: 696
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός  του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώσεις σχετικές  με την παρακολούθηση του Κόστους μέσω της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της κοστολόγησης μετά από τις διαδικασίες που θα έχουν προηγηθεί και θα περιλαμβάνουν πρακτικές εφαρμογές και θεωρητική προσέγγιση με τη βοήθεια της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Να διακρίνει τις συναλλαγές που προκαλούν λογιστικά γεγονότα στην ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Να χειρίζεται εφαρμογές στον Η/Υ με παρόμοιο περιεχόμενο. 

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

Έννοια του Κόστους. Σκοπός της Κοστολόγησης σε σχέση με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής. Προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου Αποθήκης. Βιβλία παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών. Προαιρετική τήρηση ομάδας 9. Λογαριασμοί τροφοδότησης της Αναλυτικής   από την Γενική Λογιστική.            Λειτουργική και οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.  Έννοια των Κέντρων Κόστους και κωδικοποίηση λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής. Επιβάρυνση κόστους με αναλώσεις υλών. Προσδιορισμός μικτών αποτελεσμάτων. Διαχείριση του λειτουργικού κόστους διοίκησης, διάθεσης, έρευνας-ανάπτυξης, χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Προσδιορισμός καθαρών αποτελεσμάτων. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας τήρησης της αναλυτικής λογιστικής. 

Βιβλιογραφία:

  1. Καραγιαννης Δ., 2009, Κοστολόγηση με την ομάδα 9 Γ.Λ.Σ. στην πράξη, Εκδότης Σταμουλης,
  2. Καραγιωργος Θ., 2006, Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική – κοστολόγηση Εκδότης Γερμανος
  3. Βανακας Α., 1998, Θεωρητική και εφαρμοσμένη λογιστική κόστους σύμφωνα με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Βανακας
  4. Κεχρας Ι., 2010, Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδότης Σταμουλης Α.Ε.
  5. Σακελλης Ε., 1997, Η ομάδα 9 του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου σε μηνιαία και ετήσια βάση. Εκδότης Βρυκους
  6. Φακος Δ., 2007, Κοστολογηση βιομηχανική και διοικητική, Εκδότης: Τοτσης & σια εε – Εκδόσεις Πάμισος

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved