Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ονομα Μαθήματος: Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Κωδικός Μαθήματος: 692
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να  γνωρίσουν  οι  σπουδαστές  τη  μεθοδολογία  εκπόνησης  οικονομοτεχνικών  μελετών και  την  αξιολόγηση  επενδυτικών  σχεδίων. 

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση  της  διδασκαλίας του μαθήματος οι σπουδαστές  πρέπει  να  είναι  σε  θέση,  

να  εκπονούν  παντός  τύπου οικονομοτεχνικές  μελέτες  για την  πραγματοποίηση  ενός  επενδυτικού  σχεδίου,  

να  αξιολογούν  επενδυτικά  σχέδια  ως  προς την βιωσιμότητά  τους  και  

να  διαμορφώνουν  το  χρηματοδοτικό  σχήμα  και το  κατάλληλο  μέγεθος  κάθε  επενδυτικού σχεδίου.  

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:

 • Επενδύσεις  και  προϋπολογισμοί.  
 • Επενδυτικά  κίνητρα.  
 • Οικονομοτεχνικές  μελέτες  και  διακρίσεις.  
 • Μεθοδολογία  εκπόνησης οικονομοτεχνικών  μελετών.  
 • Γενικά  πληροφοριακά  στοιχεία.  
 • Στοιχεία για την  αγορά  και  τον  κλάδο.  
 • Στοιχεία  για  τον  τόπο εγκατάστασης    της  επένδυσης.  
 • Τεχνικά  στοιχεία.  Οργάνωση  και  κόστος  λειτουργίας  της  επένδυσης. 
 • Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης  και  χρηματοδότησης της επένδυσης.
 • Προοπτικές–βιωσιμότητα  της  επένδυσης.  
 • Αξιολόγηση  επενδυτικών στοιχείων.

Βιβλιογραφία:

 1. Αναστασίου Θ., 2005, Οικονομοτεχνικές  μελέτες, Εκδόσεις  ΕΛΛΗΝ
 2. Καρβούνης Σ., 2006, Μεθοδολογία  εκπονήσεως  Οικονομοτεχνικών  μελετών,  Εκδόσεις  Α.  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
 3. Καρβούνης Σ., 2006, Οικονομοτεχνικές  μελέτες,   Εκδόσεις  Α.  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
 4. Θεοφανίδης Σ., 1989, Εγχειρίδιο   αξιολόγησης   επενδυτικών   σχεδίων,  Εκδόσεις  ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
 5. Τσιακλάγκανος Α., 1997, Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων,  Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved