Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων
Ονομα Μαθήματος: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων
Κωδικός Μαθήματος: 697
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2Ε = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :
Η παρουσίαση των κύριων εννοιών, της μεθοδολογίας, του σχεδιασμού και αξιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της σχετικής τεχνολογίας των Συστημάτων Διαχείρισης Πόρων Επιχειρήσεων (ERP). Η κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης. Η εξοικείωση του σπουδαστή με ένα από τα υπάρχοντα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων Επιχειρήσεων μέσω μίας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων (υλοποίηση διάφορων αντιπροσωπευτικών επιχειρησιακών σεναρίων) που θα τον κάνουν ικανό να εφαρμόζει τις γνώσεις ΕΡΠ που θα αποκτήσει σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στόχοι του μαθήματος :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση:
Να εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες και την μοντελοποίηση τους σε υψηλό επίπεδο.
Να έχει βασικές γνώσεις για τις έννοιες, τεχνολογία και αρχιτεκτονική των συστημάτων ERP.
Να αποκτήσει βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό των επιχειρησιακών πόρων και την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών πόρων για την επιτυχία ενός έργου υλοποίησης ERP.
Να καταστεί ικανός να αξιολογήσει και να επιλέξει ένα ERP σύστημα .
Να γνωρίζει τα βασικά τμήματα ενός συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) με σκοπό την ενοποίηση των πληροφοριών της επιχείρησης και παρακολούθηση των δεδομένων και ευκαιριών της αγοράς.
Να γνωρίσει ένα σύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS) με το οποίο θα κερδίσει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της αγοράς ως μελλοντικός λογιστής
Να γνωρίσει τη λειτουργία ενός ERP συστήματος και να εξοικειωθεί με τη χρήση του και την εφαρμογή του για την αντιμετώπιση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Αναλυτική Περιγραφή του μαθήματος:
Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στα ERP συστήματα παρουσίαση της φιλοσοφίας τους και της δομής τους.
Διαδικασία επιλογής κατάλληλου ERP συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο κύκλος ζωής και υλοποίησης ενός ERP συστήματος
Εγκατάσταση ERP συστημάτων, λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας, ασφάλεια, κριτήρια και διαδικασία επιλογής, μεθοδολογίες υλοποίησης, διαδικασίες συντήρησης.
Τα βασικά ERP συστήματα στην αγορά.
Τα βασικά υποσυστήματα (modules) ενός τυπικού ERP συστήματος
Ανάλυση των λειτουργιών των υποσυστημάτων ενός ERP
o Διαχείριση υλικών, αποθήκης, εφοδιασμού
o Διαχείριση πελατών, Πωλήσεων, Διανομών
o Διαχείριση προμηθευτών, Αγορών
o Οικονομική διαχείριση
o Διαχείριση παραγωγής και Κοστολόγηση
o Διαχείριση Ανθρώπινων πόρων
o Διαχείριση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Παράλληλα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα
o Διαχείριση Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS)
Τεκμηρίωση και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών για ένα ERP σύστημα. Παρουσίαση βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, βασικές έννοιες, τα είδη επιχειρηματικών διαδικασιών, επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, διαχείριση ροής εργασιών.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:
o Εισαγωγή στο περιβάλλον ERP συστήματος
o Χρήση ERP συστήματος και εκτέλεση βασικών λειτουργιών
o Αναλυτική παρουσίαση των modules ενός ERP συστήματος
o Υλοποίηση επιχειρηματικών σεναρίων.
o Αποτελέσματα εφαρμογής συστήματος στη λειτουργία της εταιρείας.
o Εφαρμογές - Μελέτες περιπτώσεων.
o Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές

Βιβλιογραφία
1) Πολλάλης Γ., Βοζίκης Α., (2009), Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Στρατηγικές και εφαρμογές ERP, Εκδόσεις UTOPIA.
2) Φωλίνας Δ., Μάνθου Β. & Βλαχοπούλου Μ, (2007), Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ε.& Δ-Ι. ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ.
3) Ιωάννου Γ., (2006), Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ.
4) Umblea E.J, (2002), Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors, Elsevier.
5) O’Leary D., (2000), Enterprise Resource Planning Systems, Cambridge Press.
6) Shtub A., (1999), Enterprise Resource Planning (ERP): The Dynamics of Operations Management, Kluwer Academic Publishers
7) Callaway E., (1999), Enterprise Resource Planning : Integrating Applications and Business Processes Across the Enterprise, Computer Technology Research Corporation.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved