ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ

Λόγω των νέων διαδικασιών επικύρωσης των εγγράφων περάτωσης της ΠΑ η διαδικασία που θα ακολουθείται από τον υπεύθυνο ΠΑ του τμήματος μετά την κατάθεση από εσάς των σχετικών εγγράφων στη γραμματεία θα είναι η εξής:

• Τα έντυπα περάτωσης (βιβλίο, βεβαίωση και ένσημα) θα προωθούνται για υπογραφές στην αρμόδια υπηρεσία του Παν/μιου 1 φορά το μήνα στις 25 κάθε μήνα εφόσον είναι σωστά συμπληρωμένα.

• Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία μέχρι τις 20 κάθε μήνα. Όσα κατατίθενται αργότερα θα προωθούνται τον επόμενο μήνα.

• Η διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης (υπογραφής) της περάτωσης της ΠΑ από την υπηρεσία του Παν/μιου είναι άγνωστη αλλά υπολογίστε 15 μέρες τουλάχιστον.

• Αρά η κατάθεση των δικαιολογητικών περάτωσης της ΠΑ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες μήνες πριν την πιθανή ημερομηνία ορκωμοσίας με την προϋπόθεση ότι όλα τα έντυπα είναι ορθά συμπληρωμένα.

 

Για περισσότερα δείτε στη σχετική ενότητα της πρακτικής στο eclass (http://eclass.uth.gr)

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής ΠΑ
Βύρων

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved