ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ   ΓΙΑ ΤΙΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ  2015-16

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Προτεινόμενα συγγράμματα:

1. ΒΑΡΚΑ-ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Αθήνα 2009

2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίτομο Αστικό Δίκαιο, 2011

3. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιέχει την ύλη.

 • Δίκαιο, Ηθική
 • Διαίρεση Δικαίου
 • Οι κανόνες δικαίου και οι πηγές τους  
 • Τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων

o   Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

 •          Το δικαίωμα

o   Ένδικη και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος 

 • Αυτοδικία
 • Άμυνα
 • Κατάσταση ανάγκης
 •          Δικαιοπραξίες
 •          Αδικοπραξίες
 •          Αντιπροσώπευση
 •          Πληρεξουσιότητα
 •          Η Ενοχική Έννομη Σχέση

o  Έννοια της Ενοχής

o  Ενοχή και Ευθύνη

o  Ατελείς Ενοχές

 •                                                          Είδη Ενόχων
 •                                                          Αδυναμία παροχής
 •                                                          Υπερημερία οφειλέτη
 •                                                          Υπερημερία δανειστή
 •                                                          Ρυθμισμένες ή  Επώνυμες Συμβάσεις

o   Δωρεά

o   Πώληση

o   Νομικό και πραγματικό ελάττωμα πώλησης

o   Μίσθωση Πράγματος

o   Δάνειο

o   Χρησιδάνειο

         Νομή και Κατοχή

 •    Κυριότητα

o   Τακτική Χρησικτησία

o   Έκτακτη Χρησικτησία

 •    Το Ενέχυρο
 •    Η Υποθήκη
 •    Έννοια της Κληρονομικής Διαδοχής
 •    Τα Υποκείμενα της Κληρονομικής Διαδοχής
 •    Τα Αντικείμενα της Κληρονομικής Διαδοχής
 •    Το Κληρονομικό Δικαίωμα
 •       Τα είδη των διαθηκών

o   Ιδιόγραφη Διαθήκη

o   Δημόσια Διαθήκη

o   Μυστική Διαθήκη

o   Έκτακτες Διαθήκες

 •          Εξ Αδιάθετου Κληρονομική διαδοχή
 •          Η Επαγωγή της Κληρονομιάς
 •          Η Αποδοχή της Κληρονομιάς
 •          Η αποποίηση της Κληρονομιάς
 •           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προτεινόμενα συγγράμματα:

1.Καβουσανός Εμμανουήλ, Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα, Εκδ. Γ. Μπένου

2. Μαύρη Μαρία, Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδ. Προπομπός, 2013

3. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιέχει την ύλη.

 1. Ακολουθίες, αριθμητικές πρόοδοι, γεωμετρικές πρόοδοι, λογαριθμική και εκθετική Συνάρτηση. Φυσικές εκθετικές συναρτήσεις και το πρόβλημα της μεγέθυνσης. Η οικονομική ερμηνεία του αριθμού e. Στιγμιαίος ρυθμός ανάπτυξης. Εύρεση του ρυθμού ανάπτυξης. Εφαρμογές προόδων και των παραπάνω συναρτήσεων: Προεξόφληση εσωτερική – εξωτερική, συνεχής ανατοκισμός, σύνθετη κεφαλαιοποίηση, σειρές πληρωμών, παρούσα αξία σειρών πληρωμών. Αξιολόγηση επενδύσεων, καθαρή παρούσα αξία, εσωτερική απόδοση επένδυσης, σειρές πληρωμών κατά γεωμετρική πρόοδο, σειρές πληρωμών κατά αριθμητική πρόοδο, επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, αξιολόγηση και επιλογή μηχανημάτων. Δάνεια, χρηματοροές, μόχλευση, εξόφληση δανείων.
 2. Παράγωγοι, διαφορικό. Η έννοια του διαφορικού, κανόνες παραγώγισης, οριακά οικονομικά μεγέθη, συναρτήσεις οικονομικής ανάλυσης, σχέσεις μεταξύ των συνολικών, οριακών και μέσων μεγεθών. Ελαστικότητα συναρτήσεων, άλγεβρα των ελαστικοτήτων, σχέσεις μεταξύ μεγεθών και ελαστικοτήτων τους, συναρτήσεις ολικού, οριακού και μέσου προϊόντος, συναρτήσεις ολικού, οριακού και μέσου κόστους, σχέσεις ολικών, μέσων οριακών εσόδων και ελαστικότητας ζήτησης, σχέσεις οριακών εσόδων και ελαστικότητας ζήτησης, σχέσεις οριακών και μέσων εσόδων. Μεγιστοποίηση κερδών. Μέγιστα κέρδη, νεκρά σημεία σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και σε συνθήκες μονοπωλίου. Μεγιστοποίηση εσόδων φορολογικών εσόδων σε πλήρη ανταγωνισμό και σε μονοπώλιο. Επίδραση τη φορολογίας στην πωλούμενη ποσότητα και στην τιμή πώλησης. Πολλαπλασιαστής δαπάνης.
 3. Οικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων. Συνολικά και οριακά μεγέθη. Επενδύσεις και σχηματισμός κεφαλαίου. Παρούσα αξία χρηματικής ροής. Η μαθηματική έννοια της απόσβεσης. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Μεγιστοποίηση κοινωνικού πλεονάσματος και τιμολογιακή πολιτική.
 4. Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα μητρών. Αντιστροφή μήτρας με χρήση οριζουσών. Ανάλυση μερικής ισορροπίας της αγοράς με το γραμμικό και το μη γραμμικό υπόδειγμα.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτεινόμενα συγγράμματα:

1.Παπαβασιλείου Δημήτρης, Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική , Εκδ. Λιβάνη

2. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο περιέχει την ύλη.

 1.     Έννοια και διακρίσεις Οικονομικής Επιστήμης
 2.     Οικονομικά Συστήματα
 3.     Οικονομικές ανάγκες - Οικονομικά αγαθά
 4.     Θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς
 5.     Προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας
 6.     Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς
 7.     Θεωρία του καταναλωτή
 8.     Θεωρία της επιχείρησης
 9.     Μονοπωλιακές – ολιγοπωλιακές αγορές
 10.   Αμοιβές συντελεστών παραγωγής
 11.   Κρατική παρέμβαση στις τιμές

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από 1-15/11/2015 τα οποία είναι:

 •          Αίτηση (Δίνεται από τη Γραμματεία)
 •          Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
 •          Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει στο διάστημα 1-20/12/2015.

                                                                                           ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved