Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται - είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως - ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται:

i. ως βοηθοί αρχικά και αργότερα ως στελέχη των λογιστηρίων.

ii. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

iii. ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων.

iv. ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.

v. ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες.

vi. ως καθηγητές εφαρμογών στα Τ.Ε.Ι.

vii. ως καθηγητές σε Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια.

Η εξέλιξη των πτυχιούχων γίνεται σταδιακά σε όλο το φάσμα της λογιστικής ιεραρχίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής λαμβάνουν ειδική άδεια επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98 το οποίο εκδόθηκε κατ? επιταγή του Νόμου 2515/97.

Για την χορήγηση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, τίτλοι σπουδών, εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα).

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία άδειας, καθορίζεται ως εξής.

6. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή -φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπόμενου ορίου βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

7. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.

8. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Β΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β΄ κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.

9. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved