Οργανωση

Γενικές διατάξεις

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου του κάθε έτους και τελειώνει την 31 η Αυγούστου του επομένου έτους.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5 η Ιουλίου του επομένου έτους.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων διαρκούν από 24 η Δεκεμβρίου μέχρι και 2 α Ιανουαρίου. Οι διακοπές του Πάσχα, από Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα. Οι διακοπές του καλοκαιριού αρχίζουν την 6 η Ιουλίου και διαρκούν μέχρι την 31 η Αυγούστου.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και χειμερινό τον Σεπτέμβριο.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 διδακτικές εβδομάδες. 

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος*

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αναλογία 40% των μελών του ΕΠ.

2. Το Συμβούλιο του Τμήματος , το οποίο αποτελείται από τον Προϊστάμενο τους υπεύθυνους των ομάδων μαθημάτων, εκπρόσωπους όλων των βαθμίδων των μελών Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο εκ των σπουδαστών.

3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

* Ο Προϊστάμενος του Τμήματος (ανά τρία έτη) και οι Υπεύθυνοι των Ομάδων Μαθημάτων(ανά ένα έτος) είναι αιρετά πρόσωπα.

 

Αξιολόγηση

Στη λήξη του κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθούν δύο περίοδοι γραπτών Εξετάσεων για τα θεωρητικά μαθήματα και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Στα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται και Εξετάσεις Προόδου στη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός προόδου συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του μαθήματος με συντελεστή 40%. (Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού σπουδών, η συμμετοχή του βαθμού προόδου στον τελικό βαθμό είναι προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός των εξετάσεων περιόδου είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος).

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μέρους κάθε μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων βασίζεται στην συνολική επίδοση του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της άσκησής του.

Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται στην κλίμακα 0 - 10, με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5.

Εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το εξάμηνο σπουδών, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχτηκε.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται επιπλέον η επιτυχή παρακολούθηση και ενός ελάχιστου αριθμού 12 - 14 ωρών προαιρετικών μαθημάτων (2 ανά εξάμηνο σπουδών), που ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Ο σπουδαστής σε κάθε εξάμηνο σπουδών καταρτίζει ατομικό πρόγραμμα σπουδών , επιλέγοντας τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει, με τον περιορισμό ότι το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών του προγράμματος του δεν υπερβαίνει τις 45 ώρες.

Τυχόν υπέρβαση του ορίου των 45 ωρών επιφέρει αυτοδικαίως ακύρωση δηλωθέντων μαθημάτων από την Γραμματεία.

Ο σπουδαστής δικαιούται διόρθωση δύο (2) μόνο μαθημάτων της δηλώσεώς του.

Ο σπουδαστής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών, ήτοι - με την ισχύουσα νομοθεσία για το Τμήμα Λογιστικής - τα 8 εξάμηνα.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved