Πτυχιακή Εργασία

Οι σπουδαστές του τμήματος, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν, υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Λογιστική και την Οικονομία. Στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών το Τμήμα ανακοινώνει την τράπεζα θεμάτων των πτυχιακών εργασιών από την οποία οι σπουδαστές (κατά προτεραιότητα οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου) επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας.

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τον σπουδαστή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο δια την λήψη του βασικού πτυχίου, αποσκοπεί δε στην αποτίμηση των γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων του, αναφορικά με την επίτευξη επικοινωνίας με τον κόσμο της Λογιστικής και της Οικονομίας βοήθεια, παρακολούθηση, εποπτεία και επίβλεψη ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών.

Ιδιαιτέρως, δια της πτυχιακής εργασίας εξετάζονται τ' ακόλουθα:

i. Ο βαθμός αφομοίωσης των αποκτηθέντων γενικών γνώσεων, ο οποίος ελέγχεται από την δυνατότητα του σπουδαστή να μεταφέρει και να προσαρμόζει αυτές στον τιθέμενο σκοπό και υπό τις τιθέμενες προδιαγραφές, χαράσσοντος την δική του πορεία προς προσέγγιση ή και ταύτιση με αυτές.

ii. Η δυνατότητα του σπουδαστή ν' αξιολογεί και αξιοποιεί τις βιβλιογραφικές και άλλες πηγές, οι οποίες του δίδονται από τον εποπτεύοντα καθηγητή ή τις εντοπίζει μόνος του, και ακολούθως να τις εφαρμόζει καταλλήλως προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

iii. Η ικανότητα του σπουδαστή να πρωτοτυπεί ως ένα βαθμό τα δεδομένα, ούτως ώστε να περατωμένη πτυχιακή εργασία να δύναται να διευρύνεται από άλλους με όμοιο τρόπο, να δύναται αυτή να χρησιμοποιείται ως οδηγός σε ανάλογες περιπτώσεις και βρίσκει μία ελάχιστη εφαρμογή σε κάθε ζήτηση παρεμφερούς σκοπού.

Ακολουθεί ο κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας που συντάχθηκε από το τμήμα .

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

. Ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας

Κάθε σπουδαστής του ΣΤ' και μεγαλύτερου εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μία πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα θέματα της πτυχιακής εργασίας είναι επί το πλείστον θέματα εφαρμογής της επιστήμης με χρήση στατιστικών, ιστορικών, και εμπειρικών δεδομένων και γενικά εφαρμογών σε πραγματικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και της οικονομίας ή, όπου δεν είναι δυνατόν εικονικά παραδείγματα και ασκήσεις. Τα θέματα προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς του Τμήματος. Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να εκφράσει προηγουμένως τον τομέα, στον οποίο επιθυμεί να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία. Για τον σκοπό αυτό ο σπουδαστής έρχεται σε προσυνεννόηση με τον εκπαιδευτικό του τομέα της προτίμησής του. Ακολουθεί σε ημερομηνία που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος η δήλωση της πτυχιακής εργασίας και του επιβλέποντα καθηγητή.

. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τρεις (3) σπουδαστές με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

. Κατανομή πτυχιακών εργασιών στους εκπαιδευτικούς

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος Ε.Π. του τμήματος στα πλαίσια απασχόλησής τους λαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που του έχει ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη Ε.Π. καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

. Επίβλεψη και καθοδήγηση της πτυχιακής

Στην πρώτη φάση εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής υποχρεούται να υποβάλλει στον επιβλέποντα καθηγητή προς συζήτηση και τελική έγκριση το περίγραμμα της πτυχιακής εργασίας καθώς και μία κατάσταση με τη βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί, ο οποίος επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία.

Επίσης εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος την διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας.

. Υποβολή της πτυχιακής εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του Τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής.

. Παρουσίαση πτυχιακών

Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής και περιλαμβάνει δύο μέρη:

α) Σύντομη παρουσίαση από τον σπουδαστή του προβλήματος και της ανάπτυξης του όλου θέματος της πτυχιακής.

β) Τρεις ερωτήσεις από κάθε εκπαιδευτικό της τριμελούς επιτροπής που κλιμακηδόν αναφέρονται σε βασικά προβλήματα του θέματος, σε ειδικότερα προβλήματα του θέματος και τέλος σε θέματα γενικότερων γνώσεων που άπτονται του θέματος ή σε προεκτάσεις του θέματος σε άλλους τομείς, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του βάθους και πλάτους των γνώσεων του σπουδαστή. 
(Βαθμολογία: 6 η συγγραφή και παρουσίαση της πτυχιακής 9 οι ερωτήσεις των εκπαιδευτικών)

Tα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά.

7. Αναπομπή πτυχιακών

Σε κάθε περίπτωση που η παρουσίαση κριθεί ανεπαρκής, επαναλαμβάνεται η διαδικασία παρουσίασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του σχεδίου αυτού, σε επόμενη περίοδο.

. Επιλογή θεμάτων πτυχιακών εργασιών

Προς το τέλος κάθε εξαμήνου ο κάθε εκπαιδευτικός υποβάλλει σε ένα έντυπο τους τίτλους των πτυχιακών εργασιών και επιβλέπει κατά το τρέχον εξάμηνο, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο θεμάτων. Κατόπιν σε ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για το είδος και την κατεύθυνση των θεμάτων και τυχών αδυναμιών για τη λήψη βελτίωσης του είδους και του επιπέδου των πτυχιακών.

Για την διατήρηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη συλλογική αξιολόγηση και εκτίμηση της συλλογικής πορείας της εκπαίδευσης στον τομέα των πτυχιακών οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Στόχος της συλλογικής αξιολόγησης είναι η αυτόνομη επανατοποθέτηση και επαναπροσδιορισμός της στάσης κάθε εκπαιδευτικού σε όλα τα ζητήματα των πτυχιακών εργασιών.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved